The effect of selected factors on potato tuber density
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Food Technology , Agricultural University, ul. Balicka 104, 430-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 219-228
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work presents an analysis of potato tuber density change taking into account the impact of many factors. The tests were performed using a method involving density assessment with reference to single tubers. The examination covered two tuber fractions, three potato varieties, fertilised with mineral and pro-ecological fertilizers. The measurements were taken for eight months, in one-month intervals. The tests were carried out between 2001 and 2004. The results prove that all the factors assumed in the experiment had statistically significant effect on the density value. Higher density was discovered in smaller tubers, after vegetation in insufficient rainwater amount conditions, fertilised with mineral fertilizers. Tuber density was increasing during extended storage periods, and the course of these changes was expressed with second degree polynomial equations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wybranych czynników na gęstość bulw ziemniaka
bulwa ziemniaka, gęstość, przechowywanie, nawożenie, frakcje wymiarowe bulw
W pracy przedstawiono analizę zmian gęstości bulw ziemniaka z uwzględnieniem oddziaływania wielu czynników. Badania przeprowadzono według metody, która polegała na ocenie gęstości w odniesieniu do pojedynczych bulw. Badaniami objęto dwie frakcje bulw, trzech odmian ziemniaka, nawożonych nawozami mineralnymi i proekologicznymi. Pomiary prowadzono przez okres ośmiu miesięcy, w odstępach jednomiesięcznych. Badania wykonano w latach 2001-2004. Z badań wynika, że na wartość gęstości statystycznie istotny wpływ miały wszystkie przyjęte czynniki w doświadczeniu. Większą gęstość posiadały bulwy mniejsze, po okresie wegetacji o niedostatecznej ilości opadów, nawożone nawozami mineralnymi. Podczas długotrwałego przechowywania gęstość bulw wzrastała, a przebieg tych zmian wyrażono równaniami wielomianów drugiego stopnia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top