Estimation of agronomic parameters of winter oilseed rape from field reflectance data
 
More details
Hide details
1
Institute of Physical Geography and Environmental Planning, Adam Mickiewicz University, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
 
2
Plant Breeding and Acclimatization Institute, ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań
 
3
Institute of Plant Protection, ul. Miczurina 20, 60-318 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 205–218
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Spectral behaviour of winter oilseed rape experimental plots was analysed in relation to plant density variations. Field spectral measurements made with the CIMEL CE313 luminance meter at two wavelengths, 650 nm and 850 nm, were evaluated for their use in two widely used reflectance indices: NDVI and RVI. Statistically significant differences of reflectance factors and vegetation indices between plots with various seeding rates were observed. The spectral data were related, through correlation analysis, to phytometric winter oilseed rape variables. Two crop agronomic parameters: number of plants per square meter after emergence (NPL) and after winter (NPW), and four parameters of individual plants: number of leaves per rosette (NLR), fresh matter of a plant (FMP), number of branches per plant (NBP), height of apical growing point (HAGP), and diameter of root collar (DRC) were analysed. These parameters can be used for estimation of winter oilseed rape crop disposition to winter. Both crop parameters, NPL and NPW, related more closely to spectral data than did the individual plant parameters. No statistically significant correlation was observed only between HAGP and the spectral data. The obtained results confirm the information potential of field spectrometry for estimating winter oilseed rape crop status.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie polowych pomiarów spektralnych do oceny agronomicznych parametrów rzepaku ozimego
rzepak ozimy, teledetekcja, spektroskopia polowa, wskaźniki wegetacyjne
W przeprowadzonych badaniach określono wpływ gęstości siewu na charakterystyki spektralne rzepaku ozimego. Pomiary odbicia spektralnego od roślin wykonano za pomocą polowego luminancjometru CIMEL CE 313. Na podstawie wartości współczynników odbicia fal o długości 650 i 850 nm obliczono wskaźniki wegetacyjne NDVI i RVI. W doświadczeniu wykazano istotne zróżnicowanie charakterystyk spektralnych pomiędzy zastosowanymi kombinacjami doświadczalnymi. Współczynniki odbicia i wskaźniki wegetacyjne porównano z następującymi parametrami agronomicznymi rzepaku ozimego: liczbą roślin po wschodach i po zimie, liczbą liści w rozecie, świeżą masą roślin, liczbą pędów bocznych, wyniesieniem pąka wierzchołkowego oraz średnicą szyjki korzeniowej. Pierwsze dwa z wymienionych parametrów były silniej skorelowane z wartościami współczynników odbicia i wartościami wskaźników wegetacyjnych od pozostałych czterech. Uzyskane wyniki potwierdzają duże możliwości wykorzystania polowych pomiarów spektralnych w szacowaniu stanu upraw rzepaku ozimego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125