The effect of seed treatment with magnetic field on development and dynamics of dry matter accumulation by faba bean
 
More details
Hide details
1
Department of Forage Crop Production, Institute of Soil Science and Plant Cultivation ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
2
Department of Plant Nutrition and Fertilization, Institute of Soil Science and Plant Cultivation ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 787-801
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was conducted in the greenhouse of Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Puławy. The aim of the study was the estimation of changes in the growth, development and dynamics of dry matter accumulation course of faba bean plants grown from seeds treated with magnetic field prior to sowing. The factor of the first order were two faba bean varieties: Nadwiślański – a traditional form and Tim – a determinated form, while the factor of the second order were exposure doses of magnetic field intensity: D1 – 10750 J m-3 s (B = 30 mT, s = 15 s), D2 – 85987 J m-3 s (B = 85 mT, s = 15 s) and D0 – without stimulation (control). Seed treatment with magnetic field positively affected plant emergence, modified the course of individual faba bean developmental phases, and had a significant effect on dry matter accumulation rate in particular plant organs and on their size. The highest effect of this treatment on the increase of vegetative organs dry matter yield had place at flowering and pod setting period, and in the case of the generative organs – during seeds filling and maturation of pods.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ traktowania nasion polem magnetycznym na wzrost, rozwój i dynamikę gromadzenia masy bobiku (Ficia Faba Minor)
bobik, stymulacja magnetyczna nasion, kiełkowanie, wzrost i rozwój, dynamika gromadzenia masy
Badania prowadzono w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Glebo-znawstwa w Puławach. Celem badań było określenie zmian przebiegu wzrostu, rozwoju i dynamiki gromadzenia masy roślin bobiku wyrosłych z nasion traktowanych przedsiewnie polem magnetycznym. Czynnikiem I rzędu były dwie odmiany bobiku: Nadwiślański – forma tradycyjna i Tim – forma samokończąca, natomiast czynnikiem II rzędu – dawki ekspozycyjne natężenia pola magnetycznego: D1 – 10750 J×m-3×s (B = 30 mT, s = 15 s) i D2 – 85987 J×m-3×s (B = 85 mT, s = 15 s) oraz D0 – bez sty-mulacji (kontrola). Traktowanie nasion polem magnetycznym wpływało dodatnio na wschody roślin, modyfikowało przebieg poszczególnych faz rozwojowych bobiku oraz miało istotny wpływ na tempo nagromadzania się suchej masy w poszczególnych organach roślin i jej wielkość. Największy wpływ tego zabiegu na przyrost plonu suchej masy organów wegetatywnych wystąpił w okresie kwitnienia i za-wiązywania strąków, a części generatywnych w okresie wypełniania nasion i dojrzewania strąków.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top