Application of monolitic microwave integrated circuits in tdr system for automatic measurement of soil moisture
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 803-808
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Automatization of the soil moisture measurement by means of TDR method requires switching of analyzing signal. However the necessary wide frequency bandwidth (above 1 GHz) forced by the applied TDR technique makes it impossible to utilize conventional mechanical or solid-state switches. The switching methods commonly used now in TDR technique are not satisfactory. The presented study shows the highly integrated solid-state microwave switch build of gallium arsenide (GaAs). The performed tests prove that this switch fulfils the requirements of TDR soil moisture determination method and performs better as compared with the ones tested earlier by the authors.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zintegrowany przełącznik mikrofalowy w systemie automatycznego pomiaru wilgotności gleby metodą TDR
TDR, wilgotność gleby, przełącznik mikrofalowy
Automatyzacja pomiaru wilgotności gleby metodą reflektometrii czasowej (TDR) wymaga przełączania impulsu analizującego. Jednakże wymagane szerokie pasmo częstotliwości sygnałów (powyżej 1 GHz) narzucone przez metodę TDR uniemożliwia wyko-rzystanie konwencjonalnych przełączników mechanicznych czy półprzewodnikowych. Stosowane dotychczas metody przełączania sygnału TDR były niezadowalające. W niniejszej pracy przedsta-wiono zastosowanie zintegrowanego przełącznika mikrofalowego z arsenku galu (GaAs). Otrzy-mane wyniki wskazują, że przełącznik ten najlepiej spełnia wymagania stawiane przez stosowaną metodę TDR w porównaniu z dotychczas testowanymi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top