The effect of seed irradiation with laser and plant desiccation on yielding and quality features of white lupine seeds
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Plant Cultivation, National Research Institute, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 733-745
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was conducted at the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - National Research Institute in Puławy. The first row factor were two white lupine varieties: Bardo (traditional type) and Katon (indeteriminate type), and the second row factor - applied measures: A - harvest after natural maturation of plants, B - harvest of plants grown from seeds stimulated by laser light, C - harvest of plants after desiccation with Reglone 200 SL, and D - harvest after desiccation of plants with Harvade 250 SC. Seed irradiation was performed at Physics Department, University of Agriculture in Lublin, using a device for pre-sowing treatment of seeds with laser light. Seeds irradiation caused a reduction of water content in vegetative parts and seeds of plants grown from treated seeds. It can have an importance for improving harvest conditions of plants with long period of vegetation and for reduction of costs connected with second drying of seeds. Desiccation of plants with Reglone 200 SL and Harvade 250 SC considerably reduced water content in seeds. This treatment can be more useful for acceleration of plant drying than for water content reduction in seeds. The efficiency of both used chemicals was similar. Pre-sowing treatment of white lupine seeds with laser light had a significant effect on improving plant emergence and seeds yield enlargement. However the efficiency of used treatment was different at particular research years, which indicates a dependence of irradiation effect on weather conditions. The increase of seeds yield as a result of pre-sowing seeds irradiation in reference to self-determinate form of white lupine as well as traditional one was a result of greater number of pods per plant and lower losses of plants on unit area during vegetation. No unprofitable effect was observed of plant desiccation on yield size and formation of its structure features. Using of spray with Reglone 200 SL and Harvade 250 SC on plantation had no effect on protein and fat content in the seeds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
WPŁYW NAPROMIENIOWANIA NASION LASEREM I DESYKACJI ROŚLIN NA PLONOWANIE I CECHY JAKOŚCIOWE NASION ŁUBINU BIAŁEGO
łubin biały, desykacja roślin, stymulacja laserowa nasion, dojrzewanie, rozwój roślin, plonowanie
Badania prowadzono w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Czynnikiem I rzędu były dwie odmiany łubinu białego: Bardo (typ tradycyjny) i Katon (typ samokończący), a czynnikiem II rzędu stosowane zabiegi: A zbiór po naturalnym dojrzewaniu roślin, B zbiór roślin wyrosłych z nasion stymulowanych promieniami lasera, C zbiór roślin po desykacji preparatem Reglone 200 SL i D zbiór po desykacji roślin preparatem Harvade 250 SC. Naświetlanie nasion wykonano w Katedrze Fizyki AR w Lublinie wykorzystując urządzenie do przedsiewnej obróbki nasion światłem laserowym. Napromieniowanie nasion wpływało na zmniejszenie zawartości wody w częściach wegetatywnych wyrosłych z nich roślin i nasion uzyskanych z tych roślin, co może mieć znaczenie w polepszeniu warunków zbioru roślin o długim okresie wegetacji i w obniżeniu kosztów związanych z dosuszaniem nasion. Desykacja roślin preparatem Reglone 200 SL i Harvade 250 SC istotnie zmniejszała zawartość wody w częściach wegetatywnych roślin i w niewielkim stopniu obniżała zawartość wody w nasionach. Zabieg ten może być bardziej przydatny do przyspieszenia wysychania roślin niż zmniejszania zawartości wody w nasionach. Skuteczność obydwu wymienionych preparatów była podobna. Przedsiewne traktowanie nasion łubinu białego promieniami laserowymi wpływało istotnie na polepszenie wschodów roślin oraz zwyżkę plonu nasion. Efektywność stosowanego zabiegu była różna w poszczególnych latach badań, co wskazuje na uzależnienie efektu naświetlania od przebiegu warunków pogodowych. Przyrost plonu nasion na skutek przedsiewnego naświetlania nasion zarówno w odniesieniu do formy samokończącej, jak i tradycyjnej łubinu białego był następstwem większej liczby strąków na roślinie oraz mniejszych ubytków roślin z jednostki powierzchni w okresie wegetacji. Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu desykacji roślin na wielkość plonu i kształtowanie cech jego struktury. Stosowanie oprysku plantacji preparatem Reglone 200 SL i Harvade 250 SC nie miało także wpływu na zawartość białka i tłuszczu w nasionach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top