Measurement of physical properties of thermoplastic starch films
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Process Engineering, Agricultural University, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 747-754
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Influence of extrusion process conditions on physical properties of TPS film was the aim of the work. The study was concerned with the effect of the type of feeder worm, process temperature, emulsifier used, and material moisture on the strength of starch- and glycerine-based biodegradable foils. In the paper results of the influence of raw material composition on biodegradable film elasticity and endurance are presented. The emulsifiers applied notably improved the physical parameters of the foils, but not to a degree that would make them suitable for packing purposes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH SKROBIOWYCH FOLII BIODEGRADOWALNYCH
wytłaczanie folii z rozdmuchem, folia biodegradowalna, emulgatory
Celem pracy było określenie wpływu parametrów wytłaczania na właściwości fizyczne folii skrobiowej. Badano wpływ zastosowania rodzaju ślimaka podającego, temperatury, zastosowanego emulgatora oraz wilgotności na parametry wytrzymałościowe folii biodegradowalnych otrzymywanych na bazie skrobi i gliceryny. W artykule przedstawiono wyniki badań podatności folii na rozciąganie i przebijanie w zależności od parametrów składu surowcowego mieszanek. Zastosowane emulgatory znacznie poprawiły parametry fizyczne folii, lecz nie na tyle aby mogła ona stanowić materiał opakowaniowy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top