The effect of magnetic stimulation of seeds on growth, development and yielding of crops
 
More details
Hide details
1
Department of Forage Crop Production, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 459-473
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studies conducted till now showed a favourable effect of magnetic field on the development of seeds and plants. The value of the effects obtained which are measured by the acceleration of seed germination and by a favourable effect on plant development and yield is different. This can be seen in their dependence on some physical factors – like the exposure dose and the kind of magnetic field applied, construction of the device used for seed stimulation, and also natural factors, like: plant species and variety, seed moisture content or course of the weather during vegetation. The problem of magnetic field effect on plant development and yield was, to a considerable degree, supported by many results, but general elucidation of this phenomenon requires further research, especially on the biochemical and physiological processes which occur in whole plants and in seeds. This problem will certainly be a subject of scientific interest, because according to some scientists problems from the borderland of biology and physics which require interdisciplinary actions will be among the most important research efforts undertaken in the present century. Explanation of their action mechanisms will be a great challenge for biophysics of the 21st century.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ stymulacji magnetycznej nasion na wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych
pole geomagnetyczne, stymulacja magnetyczna nasion, kiełkowanie nasion, rozwój roślin, plonowanie, jakość plonu
Przeprowadzone dotychczas badania wykazały korzystny wpływ pola magne-tycznego na nasiona i wyrosłe z nich rośliny. Wielkość uzyskiwanych efektów mierzonych przys-pieszeniem kiełkowania nasion oraz korzystnym wpływem na wschody, rozwój i plonowanie roślin jest różna. Wskazuje to na ich zależność od wielu czynników fizycznych, takich jak: dawka ekspozycyjna i rodzaj pola magnetycznego, konstrukcja urządzenia do stymulacji oraz czynników przyrodniczych takich jak: gatunek i odmiana rośliny, wilgotność nasion, przebieg pogody w okresie wegetacji. Zagadnienie wpływu pola magnetycznego na rozwój i plonowanie roślin zostało w znacznym stopniu udokumentowane wieloma wynikami, ale kompleksowe wyjaśnienie tego zjawiska wymaga dalszego prowadzenia badań, głównie procesów biochemicznych i fizjologicznych zachodzących w nasionach oraz w roślinach. Tematyka ta będzie z pewnością przedmiotem zainteresowań nauki, bowiem zdaniem wielu autorytetów naukowych zagadnienia z pogranicza biologii i fizyki wymagające działań interdyscypli-narnych będą jednymi z ważniejszych badań prowadzonych w obecnym stuleciu, a wyjaśnienie ich mechanizmów działania będzie dużym wyzwaniem dla agrofizyki XXI wieku.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top