Estimate of long-term effects of industrial emissions on soils and plants in boundaries of “Katowice”steelworks protective zone
 
More details
Hide details
1
Department of Ecology, University of Silesia, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 457-489
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was to estimate the content of Mn, Zn, Cu and Pb in upper layer ( 0-30 cm) of forest soils and to study the accumulation degree of these metals in leaves of five plant species within selected research areas depending on the distance from emitters of “Katowice” Steelworks. The accumulation of the metals was determined by the method of absorption atomic spectrophotometry, using an AAS 1-N apparatus. Accumulation of Mn, Zn, Cu, Cd and Pb was noted in the top layer of the soil (0-10 cm), and the content of these metals in the profile decreased along with increasing depth. In the studied areas, permissible concentration of Cd and Pb was exceeded. It was confirmed that along with the increase of the distance from the emitter, the amount of Zn, Cu and Cd decreases. An analysis of the plant material showed the danger of environment contamination with Zn, Cd and Pb. Most plant species from the stand situated nearest to the emitter accumulated maximum amounts of Zn, Cd and Pb.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena wieloletniego oddziaływania emisji przemysłowych na gleby i rośliny w granicach strefy ochronnej “Huty Katowice”
metale ciężkie, gleba, rośliny, Huta Katowice
Celem pracy była ocena zawartości Mn, Zn, Cu, Cd i Pb w górnej warstwie (0-30 cm) gleb leśnych oraz zbadanie stopnia akumulacji tych metali w szpilkach i liściach pięciu gatunków roślin z wybranych powierzchni badawczych w zależności od odległości od emitorów Huty Katowice. Kumulację metali oznaczono metodą absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej aparatem AAS 1-N (CARL ZEISS-JENA). Stwierdzono nagromadzenie się Mn, Zn, Cu, Cd i Pb w wierzchniej warstwie gleby (0-10 cm), a zawartość tych metali w profilu malała wraz ze wzrostem głębokości. W badanych glebach zaobserwowano przekroczenie dopuszczalnych stężeń Cd i Pb. Potwierdzono, że wraz ze wzrostem odległości od emitora maleje w glebie ilość Zn, Cu i Cd. Analiza materiału roślinnego wykazała istnienie zagrożenia skażenia środowiska Zn, Cd i Pb. Większość gatunków maksymalne ilości Zn, Cd i Pb skumulowała na stanowisku usytuowanym najbliżej emitora.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top