Effect of fertilization with Sulphur and Potassium on the yielding and the content of different forms of sulphur in spring barley
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(87 - 2), 239-244
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was to analyze the influence of fertilization of spring barley with sulphur and potassium on yielding and the changes in the content of org. S, S-SO4 and tot. S. The research was performed on the base of pot experiment in years 2001-2002. The soil material used for experiment was characterized by neutral reaction and low content of available forms of phosphorus, potassium, magnesium and sulphur. The obtained results indicate that only the lower dose of sulphur affected significantly the increase of barley yielding. The analysis of obtained data allows also to state that effectiveness of fertilization of plants with potassium depended to great extent on the level of their sulphur supply. The potassium supply of barley influenced beneficially the transformation of sulphur in plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia siarką i potasem na plonowanie i zawartość różnych form siarki w jęczmieniu jarym
jęczmień jary, nawożenie siarką i potasem, plonowanie, zawartość S og, S-SO4, S org
W pracy przeanalizowano wpływ nawożenia siarką i potasem jęczmienia jarego na plonowanie i zmiany w zawartości S og., S-SO4 i S org. Badania te przeprowadzono w oparciu o doświadczenie wazonowe w latach 2001-2002. Użyty do eksperymentu materiał glebowy charakteryzował się obojętnym odczynem oraz niską zawartością przyswajalnych form fosforu, potasu, magnezu i siarki. Uzyskane wyniki wskazują, że na istotny wzrost plonów jęczmienia oddziaływała tylko niższa dawka siarki. Analiza uzyskanych danych pozwala także stwierdzić, że efektywność nawożenia roślin potasem zależała w dużym stopniu od stopnia zaopatrzenia ich w siarkę. Zaopatrzenie jęczmienia w potas wpływało korzystnie na przemiany siarki w roślinach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top