The effect of magnetic conditioned water on growth, development and yielding of blue lupine
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – National Research Institute ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(2), 377-386
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Researches were conducted in the greenhouse of Institute of Soil Science and Plant Cultivation – National Research Institute in Puławy. Plants were cultivated in Mitscherlich pots which contained a mixture of soil and sand in amounts of 5 and 2 kg per pot, respectively. The first row factor was blue lupine variety: Graf and Boruta, and the second factor was type of water used for plant watering: Wk – non-magnetised water (control), Wp – water conditioned by flow magnetiser, and Wn – water conditioned by fish-plate magnetiser. The aim of undertaken studies was the evaluation of magnetic conditioned water influence on seed germination and growth, development and yielding of lupine. It was found that magnetic conditioned water increased lupine germination. It concerned the time as well as the dynamics of plant emergence. Plants watered with magnetic conditioned water achieved greater absolute growth rate (GR) and relative growth rate (RGR) than plants watered with normal water. The use of magnetic water caused significant seed yield increase of both lupine varieties. Yield increase was a consequence of greater number of pods per plant and greater number of seeds per plant, since the thousand sees mass did not change.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wody uzdatnionej magnetycznie na wzrost, rozwój i plonowanie łubinu wąskolistnego
łubin wąskolistny, odmiana, woda uzdatniona magnetycznie, rozwój roślin, plonowanie
Badania prowadzono w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w wazonach Mitscherlicha zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2 kg piasku. Czynnikiem I rzędu były odmiany łubinu wąskolistnego: Graf i Boruta, a czynnikiem II rzędu – rodzaj wody stosowanej do podlewania roślin: Wk – woda nienamagnesowana (obiekt kontrolny), Wn – woda uzdatniona magnetyzerem nakładkowym i Wp – woda uzdatniona magnetyzerem przepływowym. Celem podjętych badań było określenie wpływu wody uzdatnionej magnetycznie na kiełkowanie nasion oraz wzrost, rozwój i plonowanie łubinu wąskolistnego. Woda uzdatniana magnetycznie polepszała wschody łubinu. Dotyczyło to zarówno terminu jak i dynamiki wschodów. Rośliny podlewane wodą uzdatnianą magnetycznie osiągały większe wskaźniki bezwzględnej (GR) i względnej (RGR) szybkości wzrostu niż rośliny podlewane zwykłą wodą. Zastosowanie wody magnetycznej spowodowało istotną zwyżkę plonu nasion obydwu odmian łubinu wąskolistnego. Przyrost plonu był konsekwencją większej liczby strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny, bowiem masa 1000 nasion nie ulegała większej zmianie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top