RESEARCH PAPER
The effect of application of biopreparations and fungicides on the yield and selected parameters of seed value of seed potatoes
 
More details
Hide details
1
Zakład Doświadczalny Oceny Odmian COBORU, Uhnin, 21-211 Dębowa Kłoda
 
2
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Publication date: 2018-07-16
 
 
Acta Agroph. 2018, 25(2), 239-255
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The study presented in this paper is based on the results of a field experiment conducted in the years 2014-2016 at the Research Station for Cultivar Testing COBORU at Uhnin (51°34', 23°02'E), on a slightly acidic grey-brown podzolic soil. The experiment was performed with the random sub-block method, in a split-plot related system, in three replicates. The first-order experimental factor were potato cultivars (Vineta and Satina), and the second-order factor were six variants of potato plant protection: A – with the use of fungicides against potato blight, variants B, C, D, E – with the application of effective microorganisms, and variant F – without the application of fungicides and effective microorganisms, as the control treatment. Organic and mineral fertilisation for potato cultivation was at a constant level (20 t ha–1 white mustard for ploughing-over and 90 kg N, 39.3 kg P, 112.0 kg K ha–1). The experiment was conducted in conformance of the methodology of estimation of economic value of crop plants cultivars in force at COBORU (Research Centre For Cultivar Testing) stations. The scope of the study comprised the estimation of the effect of application of fungicides, EM (Effective Microorganisms) and herbal extracts on the yield and on the quality parameters of seed potatoes. The protection variant with the use of fungicides contributed significantly to a decrease in the yield of seed potatoes, relative to the control treatment. All plant protection variants caused a significant increase in the numbers and multiplication factor of seed potatoes, relative to the control treatment. The genetic traits of the cultivars had a significant impact on the yield and number of seed potatoes, but they did not differentiate the average mass of seed potatoes and the values of the multiplication factor. The weather and soil conditions in the years of the study significantly determined the evaluated parameters.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ aplikacji biopreparatów i fungicydów na plon i wybrane parametry wartości nasiennej sadzeniaków ziemniaka
Efektywne Mikroorganizmy, wyciągi roślinne, fungicydy, odmiany, Plon, wartość nasienna
Wyniki badań oparto na doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2014-2016, w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Uhninie (51°34',23°02'E), na glebie płowej, lekko kwaśnej. Eksperyment wykonano metodą podbloków losowanych, w układzie zależnym, split-plot, w trzech powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu były odmiany ziemniaka (Vineta i Satina), zaś czynnik II rzędu stanowiło sześć wariantów ochrony ziemniaka: A – z zastosowaniem fungicydów do zwalczania zarazy ziemniaka, warianty: B, C, D, E – z aplikacją efektywnych mikroorganizmów oraz wariant F – bez stosowania fungicydów i efektywnych mikroorganizmów, jako obiekt kontrolny. Nawożenie organiczne i mineralne pod ziemniak było na jednakowym poziomie (20 t·ha–1 gorczycy białej na przyoranie oraz 90 kg N, 39,3 kg P, 112,0 kg K·ha–1). Doświadczenie przeprowadzono zgodnie z obowiązującą w stacjach COBORU metodyką badania wartości gospodarczej odmian roślin uprawnych. Zakres badań obejmował ocenę wpływu aplikacji fungicydów i EM (Effective Microorganisms) i wyciągów z ziół na plon oraz parametry jakości sadzeniaków. Wariant ochrony z aplikacją fungicydów przyczynił się istotnie do spadku plonu sadzeniaków, w stosunku do obiekt kontrolnego. Wszystkie warianty ochrony istotnie zwiększyły liczbę oraz współczynnik rozmnożenia sadzeniaków, w stosunku do obiektu kontrolnego. Właściwości genetyczne odmian wywarły istotny wpływ na plon i liczbę sadzeniaków, natomiast nie różnicowały ich przeciętnej masy i współczynnika rozmnożenia. Warunki meteorologiczne i glebowe w latach badań istotnie determinowały oceniane cechy.
 
REFERENCES (34)
1.
Biswas S.K., Shankar U., Kumar S., Kumar A., Kumar W., Lal K., 2015. Impact of bio-fertilizers for the management of spot blotch disease and growth and yield contributing parameters of wheat. J. Pure Appl. Microbiol., 9(4), 3025-3030.
 
2.
Boligłowa E., 2005. Protecting potato against diseases and pests using Effective Microorganisms (EM) with herbs. Selected ecological issues in modern agriculture (in Polish). In: Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie (Ed. Z. Zbytek). PIMR, Poznań, 165-170.
 
3.
Boligłowa E., Gleń K., Pisulewski P., 2004. The effect of herbicides on the yield and some quality characteristics of potato tubers (in Polish). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 500, 391-397.
 
4.
Derda M., Hadaś E., Thiem B., Wojt W. J., Wojtkowiak-Giera A., Cholewiński M., Skrzypczak Ł., 2012. Tanacetum vulgare L. as a plant with potential medicinal properties in Acanthamoeba keratitis (in Polish). Nowiny Lekarskie, 81, 6, 620-625.
 
5.
Higa T., 1998. Effective Microorganisms, concept and recent advances in technology. Proceedings of the Conference on Effective Microorganisms for a sustainable agriculture and environment. 4th International Conference on Kyusei Nature Farming, Bellingham-Washington USA, 247-248.
 
6.
Hoshino Y., Satou N., Higa T., 2002. Remediation and preservation of natural ecosystems through application of effective microorganisms (EM): Proceedings of 7th International Conference on Kyusei Natural Farming. New Zealand, 129-137.
 
7.
Janas R., 2009. Possibilities of using Effective Microorganisms in organic production systems of cultivated crops (in Polish). Problemy Inżynierii Rolniczej, (17)3, 111-119.
 
8.
Jurkowski M., Błaszczyk M., 2012. Physiology and biochemistry of lactic acid bacteria (in Polish). Kosmos, Problemy Nauk Biologicznych, 61(3), 493-504.
 
9.
Kaczmarek Z., Wolna-Murawka A., Jakubs M., 2008. Changes of the number of selected microorganism groups and enzymatic activity in the soil inoculated with effective microorganism (EM). J. Res. Appl. Agric. Eng., 53 (3), 122-127.
 
10.
Kołodziejczyk M., 2014b. Effect of nitrogen fertilization and microbial preparations on potato yielding. Plant Soil Environ., 60(8), 379-386, doi:10.17221/7565-PSE.
 
11.
Kołodziejczyk M. 2014a. Effectiveness of nitrogen fertilization and application of microbial preparations in potato cultivation. Turk. J. Agric. For., 38: 299-310, doi:10.3906/tar-1305-105.
 
12.
Kurkina A.V., Khusainova A.I., Daeva E.D. et al. (2011) Flavonoids from Tanacetum vulgare flowers. Chem. Nat. Comp., 47(2), 284-285, doi:10.1007/s10600-011-9906-4.
 
13.
Lenartowicz T., 2013. Methodology for the study of the economic value of varieties (WGO). Potato (in Polish). COBORU Publishing House, Słupia Wielka.
 
14.
Liefrink S. R., 2005. Inspection of Dutch seed potatoes, the importance of certified seed potatoes. NIVAP Netherlands publisher, 36.
 
15.
Martyniuk S., 2010. Production of microbial preparations: symbiotic bacteria of legumes as an example. J. Res. Appl. Agric. Eng., 55(4), 20-23.
 
16.
Martyniuk S., 2011. Effective and ineffective microbiological preparations used in plant protection and cultivation, and reliable and unreliable methods of their estimation (in Polish). Post. Mikrobiol., 50,4, 321-328.
 
17.
Martyniuk S., Księżak J., 2011. Evaluation of pseudo-microbial biopreparations used in crop production (in Polish). Polish Journal of Agronomy, 6, 27-33.
 
18.
Pacholak E., Zydlik Z., 2004. Effect of soil locality on the growth of strawberry plants grown in rhizoboxes. Sodininkystė ir Daržininkystė, 23 (2), 388-394.
 
19.
Paśmionka I., Kotarba K., 2015. Possible application of effective microorganisms in environmental protection (in Polish). Kosmos, Problemy Nauk Biologicznych, 64(1), 173-184.
 
20.
Pszczółkowski P., Sawicka B., 2018. The effect of using fungicides, microbiological preparations and herbal extracts on shaping of potato yield (in Polish). Fragm. Agron., 35(1), 81-93.
 
21.
SAS Institute Inc. 2008. SAS/STAT®9.2 User’s Guide. Cary, NC Institute Inc: SAS.
 
22.
Singh K., 2001. Response of potato (Solanum tuberosum) to biofertilizer and nitrogen under North-Eastern hill conditions. Indian Journal Agronomy, 46, 375-379.
 
23.
Singh M., Biswas S.K., Nagar D., Lal K., Singh J., 2017. Impact of bio-fertilizer on growth parameters and yield of potato. Int. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci., 6(5), 1717-1724.
 
24.
Skowera B., Kopcińska J., Kopeć B., 2014. Changes in thermal and precipitation conditions in Poland in 1971-2010. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. SGGW, Land Reclam., 46(2), 153-162, doi:. 10.2478/sggw-2014-0013.
 
25.
Stewart D. P. C., Daly M. J., 1999. Influence of “effective microorganisms” (EM) on vegetable production and carbon mineralization – a preliminary investigation. J. Sustain. Agr., 14 (2), 3-15.
 
26.
Struik P.C., Wiersema S.G., 1999. Seed potato technology. Wageningen University Press.
 
27.
Szewczuk Cz., Sugier D., Baran S., Bielińska E.J., Gruszczyk M., 2016. The impact of fertilizing agents and different doses of fertilizers on selected soil chemical properties as well as the yield and quality traits of potato tubers (in Polish). Annales UMCS E Agricultura, 71(2), 65-79.
 
28.
Torrance, L. 1992. Developments in methodology of plant virus detection. Neth. J. Plant. Pathol., 98 Suppl., 2, 21-28.
 
29.
Valarini P.J., Alvarez M.C.D., Gasco J.M., Guerrero F., Tokeshi H., 2003. Assessment of soil properties by organic matter and EM – microorganism’s incorporation. R. Bras. Ci. Solo, 27, 519-525, doi:10.1590/S0100-06832003000300013.
 
30.
Vitalini S., Beretta G., Iriti M., Orsenigo S., Basilico N., Dall’Acqua S., Iorizzi M., Fico G., 2011. Phenolic compounds from Achillea millefolium L. and their bioactivity. Acta Biochim. Pol., 58(2), 203-207.
 
31.
Wojcieszyńska D., Wilczek A., 2006. Phenolic compounds of natural origin. Sci. Technol., 6-12. Retrieved 11.04.2018 from https://www.kiosk24.pl/downloa....
 
32.
WRB, 2015. World reference base for soil resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. Retrieved 20.04.2018 from http://www.fao.org/3/i3794en/I....
 
33.
Wszelaczyńska E., Wichrowska D., Pińska M., Rogozińska I., 2007. Evaluation of enzymatic browning degree of edible potato tubers induced by herbicides, mechanical damages and storage by means of instrumental and sensory methods. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57(3A), 163-166.
 
34.
Zydlik Z., Zydlik P., 2013. The effect of microbiological products on soil properties in the conditions of replant disease. Zemdirbyste-Agriculture, 100(1), 19-24, doi: 10.13080/z-a.2013.100.003.
 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top