The comparison of the nutritional value of raw, dehulled and extruded the fabaceae seeds
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Animal Nutrition and Feed Management, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
Publication date: 2016-12-18
 
Acta Agroph. 2016, 23(4), 649–660
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to compare the nutritional value of natural Fabaceae seeds (pea, faba bean, yellow lupine) with that of dehulled and extruded seeds. In the first stage of the research, the thousand seeds weight (TSW) was evaluated, then the seeds were subjected to dehulling or extrusion. In the next step, the contents of basic nutrients, gross energy, selected macroelements (Ca, P, K and Na) and anti-nutritional substances (phytates, tannins, trypsin inhibitors and alcaloids) were analysed. It was shown that the highest TSW, hull and endosperm weight
characterised faba bean seeds. In all the species of Fabaceae seeds, after their dehulling an increase of total protein content and a reduction in crude fibre (P ≤ 0.01) were marked, as well as in  faba bean and lupine – an increase of crude ash content (P ≤ 0.05). The process of extrusion of the assessed seeds of Fabaceae had no effect on the amount of crude protein and crude fibre, and only caused a reduction of the level of dry matter and crude fat in the extrudate of faba bean (P ≤ 0.05). Both refining treatments significantly decreased the content of the analysed anti-nutritional substances (with the exception of phytates in peas and faba bean) in seeds. Dehulling of seeds was the more effective treatment in lowering the amount of phytates and tannins, while in the case of trypsin inhibitors and alkaloids, the process of extrusion was more effective.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie wartości pokarmowej surowych, obłuszczanych i ekstrudowanych nasion roślin bobowatych
groch, bobik, łubin żółty, obłuszczanie, ekstruzja
Celem podjętych badań było porównanie wartości pokarmowej naturalnych nasion roślin bobowatych (grochu, bobiku, łubinu żółtego) z poddanymi zabiegom uszlachetniającym. W pierwszym etapie badań określono masę tysiąca nasion (MTN), a następnie poddano je obłuszczeniu lub ekstruzji. W kolejnym etapie oznaczono zawartość składników podstawowych, energii brutto, wybranych makroelementów (Ca, P, K i Na) oraz substancji antyżywieniowych (fitynianów, tanin, inhibitorów trypsyny i alkaloidów). Wykazano, że najwyższą MTN, masą łuski i bielma charakteryzowały się nasiona bobiku. We wszystkich gatunkach nasion bobowatych, po ich obłuszczeniu, zanotowano  zwiększenie zawartości białka surowego i zmniejszenie włókna surowego (P ≤ 0,01), a w bobiku i łubinie także wzrost zawartości popiołu surowego (P ≤ 0,05). Proces ekstruzji ocenianych nasion bobowatych nie miał wpływu na ilość białka surowego i włókna surowego, obniżył jedynie poziom suchej masy i tłuszczu surowego w ekstruderacie z bobiku (P ≤ 0,05). Obydwa zabiegi uszlachetniające w sposób istotny zmniejszyły zawartość analizowanych substancji antyodżywczych (z wyjątkiem fitynianów w grochu i bobiku) w ocenianych nasionach. Skuteczniejszym zabiegiem obniżającym ilość fitynianów i tanin było obłuszczenie nasion, natomiast inhibitorów trypsyny i alkaloidów proces ekstruzji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125