The change of root morphology of Plantago lanceolata under hypoxia conditions
 
More details
Hide details
1
Department of Biochemistry and Environmental Chemistry, The John Paul II Catholic University of Lublin Al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
 
2
Department of Experimental Plant Ecology, Radboud University Nijmegen Heyendaalseweg 135, 6525 AJ Nijmegen, The Netherlands
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(2), 253-263
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Many plant species can adapt to flooding and hypoxia by forming a root system with an altered architecture: thicker, shorter and shallower adventitious roots, than under aerated conditions. The internal gas transport is often improved by increased root porosity and aerenchyma, which is tissue with large intercellular spaces. The raised root aeration allows better supply of oxygen to plant tissues and diffusion of oxygen into the rhizosphere (Radial Oxygen Loss, ROL). This phenomenon creates narrow, but well aerated zones in the hypoxic soil, where phytotoxins are oxidised and methanotrophic as well as nitrifying bacteria can live. The aim of the study was to determine the change of root architecture, porosity and ROL from roots of Plantago lanceolata plants originating from The Middle Vistula River Gorge. Selected plant species were subjected to transient flooding during 7 days of cultivation on aerated and stagnant oxygen-deficient hydroponic medium. We observed the formation of shorter hypoxic, adventitious roots (56-69 mm) than control roots (112-196 mm) with high porosity (stagnant 15-21 %, control 8.5-9.4%), and the diameter of aerated zone (halo) increased from control values of 0-1.5 mm to 2-2.5 mm under hypoxic conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność morfologii korzeni Plantago lanceolata w warunkach hypoksji
hipoksja, Plantago lanceolata, radialna utrata tlenu (ROL), zalanie gleby
Wiele gatunków roślin adoptuje się do powodzi i hipoksji. Mogą formować system korzeniowy o zmienionej architekturze: grubsze, krótsze i płytsze korzenie przybyszowe niż w na-tlenionych warunkach. Wewnętrzny transport gazów jest często poprawiany przez zwiększoną porowatość korzeni i aerenchymę, tkankę z dużymi przestworami międzykomórkowymi. Zwiększone natlenianie korzeni pozwala na lepszy transport tlenu do tkanek roślin i dyfuzję tlenu do ryzosfery (radialna utrata tlenu, ROL). Ten fenomen stwarza wąską lecz dobrze natlenioną, hipoksyczną strefę w glebie, gdzie fitotoksyny są utleniane a bakterie metanotroficzne i nitryfikacyjne mogą żyć. Celem badań było określenie zmiany architektury korzeni, porowatości i ROL z korzeni Plantago lanceolata zamieszkujących Małopolski Przełom Wisły. Wybrane gatunki roślin były poddane przejściowemu zalaniu przez 7 dni hodowli na natlenionym i hipoksycznym podłożu. Zaobserwowaliśmy formowanie krótszych korzeni przybyszowych (56-69 mm) niż u roślin kontrolnych (112-196 mm) o dużej porowatości (podłoże niedotlenione 15-21%, kontrolne 8,5-9,4%) a średnica strefy natlenionej (halo) zwiększyła się z wartości kontrolnej na poziomie 0-1,5 mm do 2-2,5 mm w warunkach hipoksycznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top