Phytoremediation as a promising technology for water and soil purification: Azolla caroliniana Willd. As a case study
 
More details
Hide details
1
Department of Biochemistry and Environmental Chemistry, The John Paul II Catholic University of Lublin Al. Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(2), 241-252
 
KEYWORDS
ABSTRACT
  The environmental pollution resulting from natural resources acquisition is one of the most severe problems nowadays. New environmental friendly and economically attractive techniques are proposed, using the ability of microorganisms (bioremediation) or plants (phytoremediation) for detoxification of their substrate. Depending on the type of pollutant and the mechanism of its immobilisation (accumulation or decomposition), several techniques are proposed. The specialised plant species are called hyperaccumulators, e.g. Brassica juncia, Helianthus annuus, Nicotiana tabacum or genetically modified Arabidopsis thaliana. Azolla caroliniana Willd. (Azollaceae) is an aquatic fern occurring in temperate and tropical climates. Recently, some natural stands of it were found in western Poland. The fern lives in symbiosis with cyanobacterium Anabaena azollae which is capable of fixing atmospheric nitrogen. Besides numerous application of Azolla in agriculture, e.g. as green manure, it was found that this plant possess a huge ability for phytoremediation. Our studies showed its ability for removal and accumulation of Hg, Cd, Pb, Cr, As, Ag, Pt and Au from waters (up to 100% of applied doses). These promising results open a new application of Azolla spp. for the purification of water polluted by heavy metals, for example as an additional step of wastewater purification.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Fitoremediacja jako obiecująca technologia oczyszczania wód i gleb: Azolla caroliniana Willd. Jako studium przypadku
Azolla, fitoremediacja, metale ciężkie, ścieki
Zanieczyszczenie środowiska, wynikające z pozyskiwania zasobów naturalnych jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów. Proponowane są nowe, przyjazne środowisku oraz ekonomicznie atrakcyjne techniki wykorzystujące zdolności mikroorganizmów (bioremediacja) lub roślin (fitoremediacja) do oczyszczania ich podłoża. Zależnie od rodzaju substancji zanieczyszczającej oraz mechanizmu jej unieszkodliwiania (akumulacja lub rozkład) zaproponowano kilka technik. Wyspecjalizowane gatunki roślin nazywane są hiperakumulatorami, np. Brassica juncia, Helianthus annuus, Nicotiana tabacum czy genetycznie modyfikowana Arabidopsis thaliana. Azolla caroliniana Willd. (Azollaceae) jest paprocią wodną występująca w klimacie umiarkowanym i tropikalnym. W ostatnich czasach odnaleziono kilka jej naturalnych stanowisk w Polsce. Paproć żyje w symbiozie z sinicą Anabaena azollae, która jest zdolna do wiązania azotu atmosferycznego. Oprócz licznych zastosowań Azolla w rolnictwie, np. jako zielony nawóz, odkryto, że roślina posiada wysoką zdolność do fitoremediacji. Nasze badania wykazały jej zdolność do usuwania i akumulacji Hg, Cd, Pb, Cr, As, Ag, Pt oraz Au z wód (do 100% wprowadzonych dawek). Te obiecujące wyniki otwierają nowe zastosowanie Azolla spp. w oczyszczaniu wód zanieczyszczonych metalami ciężkimi, np. jako dodatkowy etap oczyszczania ścieków.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top