RESEARCH PAPER
Stimulation of germination and early development phasaes buckwheat by laser radiation
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Breeding and Seed Production, Agricultural University, ul. Cybulskiego 34, 50-205 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2021-10-20
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 17-21
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was estimation of different laser radiation doses on sowing value of seeds and early development phases three buckwheat cultivars: Hruszowska, Kora and Panda. Laboratory two-factors experiment was conducted by independent set method in three replications. Used different doses of laser radiation not significant influenced of germination capacity, but energy of germination was increased. Hypocotyle and root length was significant longer in all buckwheat cultivars after pre-sowing laser biostimulation used.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stymulowanie procesu kiełkowania i wczesnych faz rozwojowych gryki światłem lasera
promieniowanie laserowe, odmiany gryki, cechy morfologiczne, wartość użytkowa
Celem pracy było określenie wpływu z różnicowanych dawek promieniowania laserowego na wartość użytkową nasion i wczesne fazy rozwojowe trzech odmian gryki: Hruszowska, Kora i Panda. Doświadczenie laboratoryjne dwuczynnikowe założono metodą serii niezależnych, w trzech powtórzeniach. Zastosowanie różnych dawek światła lasera nie spowodowało istotnych zmian zdolności kiełkowania, natomiast nastąpiło istotne podwyższenie energii kiełkowania. Długość hypokotylu i korzenia uległa istotnemu wydłużeniu u wszystkich odmian gryki po zastosowaniu przedsiewnej biostymulacji laserowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top