Comparision of the spring and winter wheat forms reaction to the pre- sowing laser biostimulation
 
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Breeding and Seed Production, University of Agriculture, ul. Cybulskiego 34, 50- 205 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(97 - 3), 639-643
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The material for the present investigation consisted of six winter wheat and seven spring wheat cultivars. Laboratory, two-factor experiments was conducted by an independent serial method in three replications. Two laser light doses and control versions were applied. Germination capacity on first and second time was estimated. The size of root coleoptile and first leaf length were determined. A significant influence of the laser light on the increase of roots and first leaf was observed in the case of spring and winter wheat forms as compared to control.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie reakcji form jarych i ozimych pszenicy zwyczajnej na przedsiewną biostymulację laserową
biostymulacja laserowa, formy jare i ozime pszenic, wartość siewna
Materiał do badań stanowiło sześć odmian pszenicy ozimej oraz siedem odmian pszenicy jarej. Doświadczenia laboratoryjne dwuczynnikowe zakładano metodą serii niezależnych w trzech powtórzeniach. Zastosowano dwie dawki światła lasera oraz wariant kontrolny (bez naświetlania). Oceniano zdolność kiełkowania w pierwszym i drugim terminie. Wykonywano pomiary długości korzonków zarodkowych, koleoptyli i nadziemnej części siewek. Zarówno dla odmian pszenicy jarej jak i ozimej stwierdzono istotny wpływ światła lasera na zwiększenie długości korzonków zarodkowych i nadziemnej części siewki w stosunku do kontroli.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top