Influence of laser biostimulation on germination capacity and seedling charac-teristics in oat cultivars
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Breeding and Seed Production, University of Agriculture ul. Cybulskiego 34, 50-205 Wrocław
 
2
Institute of Agricultural Engineering, University of Agriculture ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 637-643
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Material for investigations were 4 oat cultivars: Chwat, Sam, Sławko, Szakal and two nude oat forms: Akt and Polar. In laboratory conditions, after the application of 3 different doses of laser radiation, the sowing value and early development phases were evaluated. Reaction of investigated oat cultivars to pre-sowing laser stimulation was differentiated. For all cultivars significant coleoptile elongation was observed, but only for two cultivars elongation of first leaf was noted. Szakal cultivar reacted favourably to laser light by increased germination capacity by about 4% compared to control.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ stymulacji laserowej na zdolność kiełkowania i cechy siewek różnych odmian owsa
owies, stymulacja laserowa, wartość siewna, cechy morfologiczne
Materiał do badań stanowiły 4 odmiany owsa: Chwat, Sam, Sławko, Szakal oraz dwie formy nieoplewione Akt i Polar. W warunkach laboratoryjnych po zastosowaniu trzech zróżnicowanych dawek światła lasera oceniano wartość siewną i wczesne fazy rozwojowe siewek owsa. Reakcja badanych odmian owsa na przedsiewną stymulację laserową była zróżnicowana. Dla wszystkich odmian stwierdzono istotne wydłużenie koleoptyli, a tylko dla dwóch odmian obserwowano istotne wydłużenie nadziemnej części siewki. Odmiana Szakal zareagowała pozytywnie na światło lasera zwiększając zdolność kiełkowania o około 4% w stosunku do kontroli.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top