RESEARCH PAPER
Evaluation of dough rheological properties by use of consistograph and alveograph
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Operation in Food Industry, Agricultural Academy, ul. Dośiadczalna 44, 20-236 Lublin, Poland
Publication date: 2021-10-20
 
Acta Agroph. 2003, (82), 23–32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The rheological properties of wheat dough were characterized by use of Chopin alveoconsistograph system. The results showed high, positive dependencies between stability of dough during mixing in relation to deformation work (baking strength) and elasticity index. Changes of dough stability during mixing were described by use of the multiple regression equation take into account protein content in flour, gluten quality and PSI hardness index of kernel. The result showed that as PSI hardness index increased the tenacity of dough decreased. Index of dough extensibility was described by the multiple regression equation in function gluten content and quality and falling number.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena właściwości reologicznych ciast a przy wykorzystaniu konsystografu i alweografu
pszenica, właściwości reologiczne, konsystograf, alweograf
Określono właściwości reologiczne ciasta pszennego przy użyciu alweokonsystografu firmy Chopin. Stwierdzono silnie i dodatnie zależności pomiędzy stabilnością ciasta podczas miesienia a pracą deformacji i indeksem elastyczności ciasta. Zmiany stabilności ciasta podczas miesienia opisano równaniem regresji uwzględniającym zawartość białka w mące, rozpływalność glutenu oraz wskaźnik twardości ziarna PSI. Wykazano, że wraz ze wzrostem wskaźnika twardości PSI zmniejszała się sprężystość ciasta. Wskaźnik rozciągania ciasta opisano równa-niem regresji w funkcji zawartości i rozpływalności glutenu mąki oraz liczby opadania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125