Effect of application of pre-sowing laser stimulation on bare-grained oat genotypes
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Breeding and Seeds Production, Wrocław University of Environmental and Life Sciences Plac Grunwaldzki 24 a, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 583–589
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Material for the investigation comprised two bare-grained oat cultivars: Akt and Polar, STH 6102 and STH 6503 lines. The two-factor experiment was set up according to the method of independent series in three replications. Under controlled conditions of temperature and moisture the germination energy and germination capacity of oat kernels were estimated. Three different doses of semi-conductor laser radiation were applied, all of which induced significant stimulation of coleoptile length (over 20% compared to control). In the Akt cultivar an increase of germ root length after laser irradiation was observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
EFEKT ZASTOSOWANIA PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI LASEROWEJ Dla NIEOPLEWIONYCH GENOTYPÓW OWSA
nieoplewione genotypy owsa, promieniowanie lasera, korzonki zarodkowe, koleoptyle, nadziemna część siewki
Materiał do badań stanowiły dwie odmiany owsa nieoplewionego Akt i Polar oraz dwa rody STH 6102 i STH 6503. Doświadczenie dwuczynnikowe założono metodą serii niezależnych w trzech powtórzeniach. W kontrolowanych warunkach temperatury i wilgotności oceniano energię i zdolność kiełkowania ziarniaków owsa. Zastosowano trzy zróżnicowane dawki promieniowania lasera półprzewodnikowego, wszystkie one spowodowały istotną stymulację długości koleoptyla (ponad 20% w stosunku do obiektu kontrolnego). U odmiany Akt obserwowano istotne zwiększenie długości korzonków zarodkowych po zastosowaniu światła lasera.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125