Reaction of spring barley cultivars on laser radiation
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Breeding and Seed Production Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Plac Grunwaldzki 24 a, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 783-790
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The material for the investigations were eight spring barley cultivars: Barke, Binal, Edgar, Hanka, Jersey, Rastik, Rataj, Scarlett. For seed irradiation a semiconductor laser was used, 200mW power and wave length of 670 nm. Different doses of laser radiation were applied, and a control variant. The sowing value of seeds (germination energy and germination capacity) and seedlings morphological characteristics: roots, coleoptile and first leaf length, were estimated. Differentiated sensitivity of barley forms to laser radiation was observed. After three irradiation cycles of barley grains a significant stimulation of first leaf length was observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
REAKCJA ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO NA PROMIENIOWANIE LASEROWE
odmiany jęczmienia jarego, promieniowanie laserowe, wartość siewna, cechy morfologiczne siewek
Materiał do badań stanowiło osiem odmian jęczmienia jarego: Barke, Binal, Edgar, Hanka, Jersey, Rastik, Rataj, Scarlett. Do naświetlania wykorzystano laser półprzewodnikowy o mocy 200 mW i długości fali 670 nm. Zastosowano zróżnicowane dawki promieniowania laserowego oraz wariant kontrolny. Oceniano wartość siewną (energię i zdolność kiełkowania) oraz cechy morfologiczne siewek: długość korzonków zarodkowych, koleoptyli oraz nadziemnej części siewki. Obserwowano różną podatność form jęczmienia na światło lasera. Po trzykrotnym naświetlaniu ziarniaków jęczmienia stwierdzono istotną stymulację długości nadziemnej części siewki.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top