RESEARCH PAPER
Structure of the upper layer of a post flotation lime deposit reclaimed with sew age sludge
 
More details
Hide details
1
Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza, ul. Króla Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 149-154
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The carried out research aimed at determination of possibility of use of municipal sewage sludge (in a sticky form) for regeneration of structure of soilless cover made after a sulphur mine. The material was deposited on filled and reclaimed stockyard of post flotation lime. The field experiment included 5 objects-fields: A, B, C, D, E, which were reclaimed, and field F – situated near the experimental area, with devastated soilless cover. The mixture of the post flotation lime, natural soil and sewage sludge (at a dose 100, 200, 300, 400 and 500 m3·ha–1, for fields A-E respectively) was transported to each field. In the whole area related to the experiment, a permanent grassland was established by sowing a mixture of meadow grasses. Samples with undisturbed structure were taken in the vertical plane from the 2-10 cm layer into the metal boxes measuring 9x8x4 cm. Afterwards the polished opaque blocks were made and their surfaces were acquired by a scanner and then printed in 256 shades of grey. The pictures were the basis for describing the structure of samples. The field F was characterised by a non-aggregative, single grain structure, with a small number of 2nd order pores-fissures. No biogenic channels were discovered. For each of the reclaimed field regardless of the variable quantity of the sticky sewage sludge, the fraction of the organic material was clearly visible. The sewage sludge sediment differed from the mineral material in darker colour. There was no noticeable tendency to aggregation of the reclaimed material and only few 2nd order pores were found. The observations can be explained by a short period of time from the depositing the sewage sludge and transforming the area into a permanent grassland and probably by use o f the sewage sludge in the sticky form.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Struktura wierzchniej warstwy składowiska wapna poflotacyjnego rekultywowanego osadem ściekowym
okrywa bezglebowa, struktura, analiza obrazu, Rekultywacja
Przeprowadzone badania miały na celu określenie możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych (w formie mazistej) do regeneracji struktury materiału zalegającego na wypełnionym i poddanym rekultywacji składowisku wapna poflotacyjnego. Doświadczenie objęło pięć obiektów-poletek (A, B, C, D i E) poddanych rekultywacji oraz obiekt F – obszar zdewastowany nierekultywowany, położony w pobliżu pola doświadczalnego. Na każde poletko została naniesiona mieszanka wapna poflotacyjnego, gleby naturalnej i osadu ściekowego (w dawce 100, 200, 300, 400 i 500 m3ha–1, odpowiednio dla poletek A-E). Na całym obszarze objętym eksperymentem założono trwały użytek zielony, wysiewając w tym celu mieszankę traw łąkowych. Próbki glebowe o zachowanej strukturze pobrano w roku 1996 z poszczególnych obiektów - poletek. w płaszczyźnie pionowej z warstwy 2-10 cm, do metalowych pudelek o wymiarach 9x8x4 cm. Następnie wykonano zgłady jednostronne i ich płaszczyzny zarejestrowano za pomocą skanera i wydrukowano w 256 odcieniach szarości. Obrazy zgładów stanowiły podstawę do opisu struktury pobranych próbek. Obiekt F charakteryzował się strukturą nieagregatową, rozdzielnocząstkową, z niewielkim udziałem porów drugiego rzędu typu spękań i całkowitym brakiem biogennych wydrążeń . We wszystkich rekultywowanych obiektach (A-E), niezależnie od zastosowanej dawki osadu ściekowego mazistego, udział materiału organicznego był wyraźnie widoczny. Wniesiony osad odróżniał się od materiału mineralnego ciemną barwą. Nie zauważono tendencji do agregacji masy glebowej (rekultywowanego materiału), a porów drugiego rzędu było bardzo mało. Można to tłumaczyć zbyt krótkim, bo tylko dwuletnim, okresem, który upłynął od wniesienia osadu ściekowego i założenia na tym obszarze trwałego użytku zielonego, do pobierania próbek.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top