RESEARCH PAPER
Prediction of soil erosion in sugarbeet crop on loess soil
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 133-142
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of field experiments conducted according to the USLE method arc presented. Together with measurements of splash, soil loss, and runoff, leaf area index and plant height were evaluated. Effectiveness of crop cover in limiting of erosion was correlated with both plant parameters at similar level. A regression model to predict soil loss on the basis of kinetic energy and leaf area index was proposed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena natężenia erozji wodnej w uprawie buraka cukrowego na glebie lessowej
erozja wodna, buraki cukrowe, model USLE
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów rozbryzgu i zmywu gleby oraz spływu powierzchniowego na poletkach z burakami cukrowymi oraz utrzymywanymi w ugorze. Na poletkach z burakami prowadzono pomiary wskaźnika ulistnienia oraz wysokości roślin. Stwierdzono, że efektywność okrywy roślinnej w ograniczaniu zmywu gleby można ze zbliżoną dokładnością ocenić za pomocą obu parametrów roślinnych. Opracowano model do prognozowania zmywu gleby dla uprawy buraków cukrowych w oparciu o energię kinetyczną opadu i wskaźnik ulistnienia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top