RESEARCH PAPER
Physicochemical properties of the grey -brown podzolic soil under red clover cropping
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 155-165
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was to determine changes in t he physicochemical properties of soil after 3 years of the red clover cropping. The investigations were carried out in soil from the long-term static experiment in Osiny near Puławy (Lublin District). The soil samples were taken from humus horizon. Soil acidity, organic carbon, organic matter susceptibility to oxidation and specific surface area were determined. Mercury intrusion porosimetry was used to soil pore structure investigation. Generally, the changes of the physicochemical properties of the podzolic soil after 3 years o f the red clover cropping was not observed. The sampling period did not have an unequivocal influence on soil acidity, content of organic carbon and organic matter susceptibility to chemical oxidation and specific surface area.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Fizykochemiczne właściwości gleby płowej pod koniczyną czerwoną
właściwości fizykochemiczne, nawożenie organiczne, koniczyna czerwona
W pracy badano zmiany zachodzące głównie fizykochemicznych właściwościach gleby płowej po trzyletnie uprawie koniczyny czerwonej. Materiał glebowy został pobrany z poziomu omego, z wieloletnich, statycznych doświadczeń polowych prowadzonych przez IUNG-Puławy w Osinach. Prowadzone doświadczenia polowe uwzględniają dwa systemy uprawowe – nawożenie organiczne (uprawa ekologiczna) i nawożenie mineralne (uprawa konwencjonalna). Próbki glebowe pobierano przez 3 lata (1996-98), każdego roku w trzech terminach: wiosną - po wschodach, latem - w okresie intensywnego wzrostu oraz jesienią – po zbiorze roślin. Oznaczano odczyn gleby, skład granulometryczny, ogólna zawartość węgla organicznego, podatność substancji organicznej na utlenianie. Izotermy adsorpcji-desorpcji pary wodnej mierzono w warunkach statystycznych natomiast strukturę porowatą gleby metodą porozymetrii rtęciowej. Nie stwierdzono znacznego zróżnicowania powyższych właściwości w czasie trwania doświadczenia. Odczyn badanych próbek glebowych zmieniał się w granicach od 4,5 do 6,6 jednostek pH, średnia podatność substancji organicznej na utlenianie wynosiła ok. 50% całkowitej ilości węgla, n średnia zawartość węgla organicznego - ok. 0,8%. Również izotermy adsorpcji-desorpcji pary wodnej były podobne. Powierzchnia właściwa próbek glebowych wahała się od 11 ,8 do 14,5 m2·g–1, n średnia z całego doświadczenia wynosiła 13,7 m2·g–1. Termin pobierania prób nie miał jednoznacznego wpływu na badane wielkości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top