Standardized climatic water balance as drought index
 
More details
Hide details
1
Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, Regional Research Centre,Al. Ossolińskich 12, 85-093 Bydgoszcz
 
2
Bydgoszcz Weather Bureau, ul. Bołtucia 10/20, 85-791 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 117-124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Assessing drought severity is an element of drought monitoring. The assessment of severity and frequency of dry periods in a given severity class depends on the assumed criteria of drought. Using the series of precipitation records in the growing seasons of 1972-2002 from the meteorological station Frydrychowo-IMUZ located in the upper Notec river valley, the standardized climatic water balance SB is calculated. Three classes of drought have been distinguished in the range of negative values of SB: moderately dry, very dry and extremely dry. Frequencies of months and growing seasons in a given class have been determined. The results are compared with the classification based on the relative precipitation index RPI and the standardized precipitation index SPI. According to SB, 69 months occurred in three classes of drought altogether, according to SPI - 60 months and according to RPI - 82 months. Taking into account meteorological conditions of evaporation in the SB index, diminished the assessment of drought severity (periods were classified in the lower class of drought) in comparison with the indices based only on precipitation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Standaryzowany klimatyczny bilans wodny jako wskaźnik suszy
susza, klimatyczny bilans wodny, SPI
Jednym z elementów monitorowania suszy jest ocena jej intensywności. Ocena ta, jak również częstość występowania okresów suchych w danej klasie intensywności, zależy od przyjętych kryteriów suszy, czyli od wybranego wskaźnika suszy. Na podstawie ciągów opadowych okresu wegetacyjnego z lat 1972-2002, ze stacji pomiarowej Frydrychowo-IMUZ leżącej w dolinie górnej Noteci, obliczono standaryzowany klimatyczny bilans wodny SB. W zakresie ujemnych jego wartości przyjęto trzy klasy okresów suszy: umiarkowanie suchy, bardzo suchy, ekstremalnie suchy. Wyznaczono częstości występowania miesięcy i okresów wegetacyjnych w poszczególnych klasach. Uzyskane wyniki porównano z klasyfikacją tych okresów według wskaźnika standaryzowanego opadu SPI i wskaźnika względnego opadu RPI według kryteriów Kaczorowskiej. Według wskaźnika SB odnotowano łącznie w trzech klasach suszy 69 miesięcy, podczas gdy według SPI - 60 miesięcy i według RPI - 82 miesiące. Uwzględnienie we wskaźniku SB meteorologicznych warunków parowania spowodowało złagodzenie oceny intensywności suszy (przesunięcie okresów do niższej klasy suszy) w stosunku do wskaźników wykorzystujących tylko opad.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top