Dynamics of the moistening of uncultivated soil and the soil in which rye and potato are grown
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI, 71-469 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 125–132
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper the results of the measurements of soil moistening made at the depth of 5, 10, 20, 30, 50, 70 and 100 cm in the uncultivated soil and in the soil with rye and potato were used. The studies were carried out at the Agrometeorological Station in Lipki in the years 1961-2000. It was found out that the moistening of the uncultivated soil reflects current meteorological conditions, whereas in the cultivated soil a significant element contributing to the changes of the soil moistening is the species and the growth phase of the cultivated plant. Under rye and potato the period of the lowest moistening of soil on average occurs in their critical periods including respectively phenophases of flowering - cropping and flowering - withering of potato vines and the largest differences of moistening as compared to uncultivated soil occur in both plants at the depth of 50 cm. In the analyzed years a negative moistening tendency can be observed in the uncultivated soil from April to September, whereas under rye only in April and in May and under potato in May and June. The largest negative trend of soil moistening was observed in May.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika uwilgotnienia gleby nieporośniętej oraz pod uprawą żyta i ziemniaka
wilgotność, głębokość, gleba nieporośnięta, żyto, ziemniak
W pracy wykorzystano dekadowe wyniki pomiarów wilgotności gleby z głębokości: 5, 10, 20, 30, 50, 70 i 100 cm, wykonane w glebie nieporośniętej oraz pod żytem i ziemniakiem w Stacji Agrometeorologicznej w Lipkach w latach 1961-2000. Wykazano, iż przebieg wilgotności w glebie nieporośniętej odzwierciedla panujące warunki meteorologiczne, podczas gdy w glebie porośniętej istotnym elementem zmieniającym wilgotność gleby jest gatunek i faza rozwojowa uprawianej rośliny. Pod żytem i ziemniakiem okres przeciętnie najmniejszej wilgotności gleby przypada na ich okresy krytyczne obejmujące odpowiednio fenofazy: kwitnienie-zbiór i kwitnienie-zasychanie łętów a największe różnice wilgotności w porównaniu do gleby nieporośniętej występują w obu uprawach na głębokości 50 cm. W analizowanych latach, zaznacza się ujemna tendencja wilgotności w glebie nie-porośniętej w okresie od kwietnia do września, podczas gdy pod żytem tylko w kwietniu i w maju, a pod ziemniakiem w maju oraz w czerwcu. Największy ujemny trend wilgotności gleby stwierdzono w maju.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125