Ffect of weather conditions during vegetation period on yielding and canopy architecture of Crambe Abissinica
 
More details
Hide details
1
Department of Crop Production, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 107-115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A one-factorial field experiment was conducted from 1997 to 1999, on degraded chernozem, in order to evaluate productivity of foreign cultivar of crambe (Indy from the USA). Investigated the response of crambe plants to the differentiated sowing rate (7, 14, 21, 28 kg ha-1). Seeds of crambe were obtained from the Agricultural University in Vienna. The yield of crambe seeds (fruitlets) obtained in this study was not high (1.5 t ha-1). The change of sowing rate modified the plant morphology by increasing the number of lateral branches 1st order and the leaves assimilation area per plant in objects with lower sowing rate (7 kg ha-1). The excess of rainfalls in July brought about further growth leaves area on the lateral branches. It is unprofitable for reason of delayed ripening and make difficult the harvest with combine.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ przebiegu pogody w okresie wegetacji na plonowanie i architekturę łanu Katranu Abisyńskiego
katran abisyński, ilość wysiewu, Plon, LAI, warunki meteorologiczne
Jednoczynnikowe doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 1997-1999 na czarnoziemie zdegradowanym. Celem było określenia produktywności zagranicznej odmiany katranu abisyńskiego Indy (USA). Badano reakcję roślin na zróżnicowaną ilość wysiewu (7, 14, 21, 28 kg×ha-1). Średni plon owocków wynosił 1,5 t×ha-1. Zmiana ilości wysiewu modyfikację pokrój roślin poprzez zwiększenie liczby rozgałęzień bocznych I-rzędu i wskaźnika powierzchni asymilacyjnej pojedynczej rośliny na obiektach z najmniejszą ilością wysiewu (7 kg×ha-1). Nadmiar opadów w lipcu stymulował rozwój rozgałęzień bocznych oraz ulistnienia. Było to niekorzystne, gdyż opóźniało dojrzewanie i utrudniało zbiór mechaniczny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top