The effect of droughts on oats yielding in the Central-Eastern Poland
 
More details
Hide details
1
Departament of Meteorology and Land Melioration, University of Podlasie
 
2
Departament of Soil Cultivation, University of Podlasie
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 497-503
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Droughts can be defined as atmospheric phenomena which bring about the highest losses in plant production. As a result of this, they are an important economic, social and environmental problem. Meteorological data from the years 1968-1997 come from the Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw. The atmospheric droughts were determined by means of three methods. The oats yields from the years 1968-1997, coming from the publications by the Central Statistical Office, constituted the second set of data. The relations between oats yielding and the droughts, determined by means of the selected methods, were defined on the basis of the values of coefficients of linear correlation whose significance was checked at the significance level of 0.05 and 0.01. The statistical calculations that followed were based on the multiple regression method according to the model: Y = b0 = b1x1 + b2x2 + …+ bnxn, where: Y – dependent variable (yield); X1, X2, ..., Xn, – explanatory variables; b0 – free term; b1, b2, ..., bn –regression coefficients which say what change in the dependent variable (Y) will follow the unit change in the independent variable, when the remaining values are fixed. Regression equations were calculated applying the step regression procedure. The values of Sielianinow’s hydrothermal coefficients and the moisture indices in April were significant or highly significant at most stations and, additionally, they negatively correlated with the oats yield. In contrast, the droughts occurring in June significantly or highly significantly reduced the yielding of the examined crop plant, irrespective of the method applied. The variability of oats yielding was in 24% (Sobieszyn, Włodawa) to 55% (Ostrołęka) conditioned by the values of the atmospheric moisture index.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ posuch na plonowanie owsa w środkowowschodniej Polsce
posucha, Plon, korelacja, regresja
Posuchy są to zjawiska atmosferyczne wyrządzające największe straty w produkcji roślinnej. Z tego powodu stanowią poważny problem ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Dane meteorologiczne z lat 1968-1997 zostały udostępnione przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Posuchy atmosferyczne określono na podstawie trzech metod. Drugą grupę danych stanowiły plony owsa z lat 1968-1997 pochodzące z opracowań publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Współzależności między plonowaniem owsa a posuchami określonymi na podstawie wybranych metod ustalono na podstawie wartości współczynników korelacji prostej, weryfikując ich istotność przy poziomach istotności α = 0,05 i α = 0,01. Do kolejnych obliczeń statystycznych zastosowano metodę regresji wielokrotnej, liniowej według modelu Y = b0 + b1x1+ b2x2+...+ bnxn, gdzie: Y– zmienna zależna (plon); X1,X2...Xn – zmienne objaśniające; b0 – wyraz wolny; b1,b2,...bn – współczynniki regresji informujące o ile zmieni się wielkość zmiennej zależnej (Y), gdy zmienna niezależna wzrośnie o jednostkę, przy ustalonych pozostałych wartościach. Równania regresji zbudowano korzystając z procedury regresji krokowej. Wartości współczynników hydrotermicznych Sielianinowa i wskaźników uwilgotnienia atmosfery w kwietniu, w większości stacji, były wysoce istotnie lub istotnie, ujemnie skorelowane z plonem owsa. Natomiast posuchy występujące w czerwcu, niezależnie od zastosowanej metody ich określania, wpływały na wysoce istotne lub istotne obniżenie plonowania analizowanej rośliny. Zmienność plonowania owsa była od 24% (Sobieszyn, Włodawa) do 55% (Ostrołęka) powodowana przez wartości wskaźnika uwilgotnienia atmosfery.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top