Meteorological vs. agricultural drought and sugar beet cultivation in spring season in soils of different available water retention
 
More details
Hide details
1
Bydgoszcz Weather Bureau, ul. Bołtucia 10/20, 85-791 Bydgoszcz
 
2
Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, Regional Research Centre, ul. Glinki 60, 85-174 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 335-344
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research was to estimate the threat of drought to sugar beet cultivation in the spring season in the region of Kujawy. For this purpose, analysis was made of the relationships between spring meteorological droughts and agricultural droughts in four soils of different available water retention. Based on 50-year (1953-2003) meteorological data series, crop coefficients and soil-water parameters, two indices of droughts were calculated: SPI and CDIw. The first is an index of meteorological drought and it is computed on the basis of long term record of precipitations. The latter is an index of agricultural drought and refers to the reduction of evapotranspiration in relation to average evapotranspiration in multi-year period. Simulation of evapotranspiration and soil water content was performed with the CROPBALANCE model. In the Kujawy region spring meteorological droughts occur every two years, on average. Agricultural droughts occur at almost the same frequency, but their number is dependent on the soil and its total available water content. Agri-cultural droughts are the most frequent on soils with the lowest water retention (50%) and the most infrequent on soils with the highest water retention (42%).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zależność między suszą meteorologiczną a rolniczą w uprawie buraka cukrowego w okresie wiosennym na glebach o różnej retencji użytecznej
susza meteorologiczna, susza rolnicza, burak cukrowy, ewapotranspiracja
Celem badań była ocena zagrożenia suszą upraw buraka cukrowego w okresie wiosennym na Kujawach. W tym celu zbadano związki między suszą meteorologiczną i rolniczą na 4 glebach o różnej retencji użytecznej. Badania przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące ze stacji IMUZ Bydgoszcz z lat 1954-2003. Suszę meteorologiczną kwantyfikował wskaźnik standaryzowanego opadu SPI, a suszę rolniczą wskaźnik CDIw, określający wielkość redukcji ewapotranspiracji w stosunku do ewapotranspiracji średniej w wieloleciu. Siłę i istotność związków między suszami oceniono za pomocą analizy staty-stycznej (współczynniki korelacji liniowej i równania regresji liniowej). Do symulacji ewapotranspiracji i zmian zapasów wody użytecznej w glebie zastosowano metodę bilansu wodnego warstwy gleby, w której znajdują się korzenie. Obliczenia wykonano z zastosowaniem modelu matematycznego CROPBALANCE. W warunkach klimatycznych Kujaw wiosenne susze meteorologiczne średnio występują co drugi rok. Prawie równie często pojawią się susze rolnicze, lecz ich liczba uzależniona jest od zdolności retencjonowania wody przez glebę (42-50%). Najczęściej pojawiają się one na najsłabszych glebach, a najrzadziej na glebach ciężkich.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top