Potential evapotranspiration and precipitation in Wrocław-Swojec during the period 1965-2000
 
More details
Hide details
1
Department of Mathematics, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
 
2
Institute of Environmental Development and Environmental Protection, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 685-698
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study presents analysis of changes in ten-day, month and half-year sums of precipitation (P), potential evapotranspiration (PET) and climatic water balance (CWB) defined as a difference between P and PET. Calculations for all ten-day periods during the summer half-year (IV-IX) were based on the measurements from the Wrocław-Swojec Agro- and Hydrometeorology Observatory in the period 1965-2000. Sums of potential evapotranspiration were calculated according to the original version of Penman's equation. Mean and extreme values, as well as standard deviation, were analysed in all periods under consideration. Linear trend equations were determined. They point at increasing tendency in potential evapotranspiration sums and decreasing tendency in precipitation sums during the analysed 36-year period. The biggest changes in time were observed in the case of climatic water balance, then in precipitation. The smallest change was seen in the case of potential evapotranspiration.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
EWAPOTRANSPIRACJA POTENCJALNA I OPADY ATMOSFERYCZNE WE WROCŁAWIU-SWOJCU W WIELOLECIU 1965-2000
ewapotranspiracja potencjalna, klimatyczny bilans wodny, opady atmosferyczne, trendy liniowe
W pracy przedstawiono analizę zmienności dekadowych, miesięcznych i półrocznych sum opadów atmosferycznych (P), ewapotranspiracji potencjalnej (ETP) oraz różnicy pomiędzy tymi wielkościami nazywanej klimatycznym bilansem wodnym (KBW). Obliczenia wykonano dla wszystkich dekad półrocza letniego (od początku kwietnia do końca września) na podstawie pomiarów przeprowadzonych w Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Wrocław-Swojec w okresie 1965-2000. Sumy ewapotranspiracji potencjalnej wyznaczono na podstawie oryginalnej wersji wzoru Penmana. Analizowano wartości średnie i ekstremalne oraz wielkości odchylenia standardowego dla wszystkich przyjętych przedziałów czasowych. Wyznaczono równania trendu liniowego, które wskazują tendencje wzrostową sum ewapotranspiracji potencjalnej oraz malejącą sum opadów atmosferycznych w opracowywanym 36-leciu. Największą zmienność czasową stwierdzono w przypadku klimatycznych bilansów wodnych, następnie opadów atmosferycznych i zdecydowanie najmniejszą w przypadku ewapotranspiracji potencjalnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top