Sorption properties of selected milk-replacing formulas for infants
 
More details
Hide details
1
Department of Organization of Tourist and Hotel Services, Maritime Academy ul. Morska 83, 81-225 Gdynia
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(3), 725-734
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study presented in the paper was aimed at investigating sorption properties of milk-replacing formulas for infants. The scope of the study covered the evaluation of water content and activity, solubility and content of “total” HMF. Sorption isotherms were plotted over water activity range of aw = 0.07-0.98, then they were subjected to BET transformation over water activity range of aw = 0.07-0.44. Further determinations were conducted for the volume of the monomolecular layer Vm and water activity corresponding to it, as well as for the specific surface of adsorption. The course of sorption isotherms plotted for water vapour of the infant formulas examined was consistent with that of type II isotherms acc. to Brunauer’s classification. Over the water activity of the medium aw = 0.33-0.44, they were characterised by an interruption of curve continuity, expressed by a diminished level of equilibrium humidity of the products analysed. The differences observed in the size of the monomolecular layer were likely to be determined by the content of hydrophilic constituents in the formulas. Based on the determined value of the energy constant C, parameters of the BET equation were found to be burdened with a gross error.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości sorpcyjne wybranych odżywek mlekozastępczych dla niemowląt
mleko modyfikowane, rozpuszczalność, HMF, izoterma sorpcji
Celem pracy było zbadanie właściwości sorpcyjnych odżywek mlekozastępczych dla niemowląt. Zakres pracy obejmował ocenę zawartości i aktywność wody, rozpuszczalności oraz zawartości HMF „ogólnego”. Izotermy sorpcji wyznaczono w zakresie aktywności wody aw = 0,07-0,98. Izotermy poddano przekształceniu BET w zakresie aktywności wody aw = 0,07-0,44, obliczono pojemność warstwy monomolekularnej Vm i odpowiadającą jej aktywność wody oraz określono powierzchnię właściwą adsorpcji. Izotermy sorpcji pary wodnej badanych odżywek dla niemowląt miały przebieg zgodny z przebiegiem izoterm typu II, według klasyfikacji Brunauera. W zakresie aktywności wody środowiska aw = 0,33-0,44, charakteryzowały się przerwaniem ciągłości krzywej, wyrażającym się obniżeniem poziomu wilgotności równowagowych, badanych produktów. Występujące różnice w wielkości warstwy monomolekularnej prawdopodobnie determinowane były zawartością składników hydrofilowych w badanych produktach. Na podstawie uzyskanej wartości stałej energetycznej C stwierdzono, że parametry równania BET, obarczone są dużym błędem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top