Potato starch modification by extrusion-cooking technique
 
More details
Hide details
1
Department of Food Process Engineering, University of Life Sciences ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(1), 101-109
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of extrusion-cooking process parameters on changes in physical properties of potato starch was investigated. The process is characterized by small energy consumption. Expansion index decreased with raw material moisture content increase. It was found that extrusion-cooking process increases water absorption and solubility of starch. The highest value of Water Absorption Index was 569 % and Water Solubility Index was 40%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modyfikacja skrobi ziemniaczanej metodą ekstruzji
skrobia ziemniaczana, ekstruzja, wodochłonność, rozpuszczalność
W trakcie badań określano wpływ parametrów procesu ekstruzji na zmiany właściwości fizycznych skrobi ziemniaczanej. Proces charakteryzował się niedużą energochłonnością. Współczynnik ekspandowania ekstrudatów malał wraz ze wzrostem wilgotności surowca. Stwierdzono, że zastosowanie procesu ekstruzji powodowało wzrost wodochłonności i rozpuszczalności skrobi. Najwyższa wartość współczynnika wodochłonności (WAI) wynosiła 569%, a współczynnika rozpuszczalności w wodzie (WSI) 43%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top