Effect of terracottem polymer on the structure of eroded luvisol
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Life Sciences in Lublin ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(3), 713-724
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Immediate and consequential effects of the gel-forming polymer TerraCottem in doses of 1 and 2 g kg-1 on aggregate-size distribution and aggregate water stability of eroded Haplic Luvisol developed from loess were evaluated in a plot experiment. The results showed that TerraCottem significantly decreased the content of clods above 10 mm in diameter, and significantly increased the content of air-dry aggregates of 0.25-10 mm in surface layer of eroded soil. Application of the gel-forming polymer significantly increased the content of water-stable aggregates of 0.25-10 mm in treated soil as compared with control sample. Significantly larger content of water-stable aggre¬gates of 0.25-10 mm was found in the second year after the application of hydrogel dose of 2 g kg-1 as compared with the control.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ polimeru terracottem na strukturę zerodowanej gleby płowej
zerodowana gleba płowa, TerraCottem, skład agregatowy, wodoodporność agregatów
Celem pracy była ocena w doświadczeniu poletkowym bezpośredniego i następczego wpływu polimeru żelo¬wego TerraCottem w dawkach 1 i 2 g•kg-1 na skład agregatowy i wodoodpor¬ność agregatów zerodowanej gleby płowej wytworzonej z lessu. Uzyskane wyniki wykazały, że dodanie TerraCottem do gleby istotnie zmniejszyło zawartość brył o wymiarach >10 mm, istotnie zwiększyło zawartość powietrznie suchych agregatów 0,25-10 mm oraz zawartość wodoodpornych agregatów glebowych o wymiarach 0,25-10 mm, w porównaniu z próbą kontrolną. W drugim roku po zastosowaniu hydrożelu w dawce 2 g•kg-1 w glebie ulepsza¬nej stwierdzono większą zawartość wodoodpornych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm w porównaniu z glebą poletek kontrolnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top