Antioxidant activity of quercetin water solutions containing β-cyclodextrin
 
More details
Hide details
1
Department of Carbohydrates Technology, Faculty of Food Technology, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
 
2
Department of Technology and Quality Evaluation of Plant Products, University of Rzeszów ul. A. Zelwerowicza 4 bud. D9, 35-601 Rzeszów
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(3), 423-435
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of research on the properties of ternary systems, quercetin/b-cyclodextrin/water. There was observed an increase in water solubility of quercetin by means of complexation with cyclodextrin. It was shown that the systems derived have a high ability to scavenge free radicals, and some basic parameters describing the complexation process were determined. For the first time, Apelblat and Buchowski-Ksiazczak solubility models were used to describe the process of increasing the solubility of quercetin by complexation. The paper presents also a study on the dynamics of the complexation process. It was found that quercetin forms 1:1 stoichiometry complexes with b-cyclodextrin. Formation of the complex increases the solubility of quercetin in water, but that does not relate directly to an increase in antioxidant properties of the solutions obtained. This fact is probably the consequence of limiting the availability of certain functional groups of quercetin by masking them inside of the cyclodextrin molecule.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność antyutleniająca wodnych roztworów kwercetyny zawierających β-cyklodekstrynę
kompleksowanie, cyklodektryna, antyutleniacze, kwercetyna, rozpuszczalność
W pracy przedstawiono wyniki badań nad właściwościami trójskładnikowych układów, kwercetyna/b-cyklodektryna/woda. Stwierdzono zwiększenie rozpuszczalności kwercetyny w wodzie na drodze kompleksowania tego związku przez cyklodesktrynę. Określono zdolność zmiatania wolnych rodników przez otrzymane układy oraz podstawowe parametry opisujące proces kompleksowania. Po raz pierwszy zastosowano modele Apelblata i Buchowskiego-Ksiazczaka do modelowania procesu zwiększenia rozpuszczalności kwercetyny na drodze kompleksowania. W pracy przeprowadzono także badania nad dynamiką procesu kompleksowania. Stwierdzono, że kwercetyna tworzy z b-cyklodektryną kompleksy o stechiometrii 1:1. Powstanie kompleksu zwiększa rozpuszczalność kwercetyny w wodzie, jednak nie wiąże się to bezpośrednio ze wzrostem właściwości antyutleniających otrzymanych roztworów. Fakt ten jest najprawdopodobniej konsekwencją ograniczenia dostępności niektórych grup funkcyjnych kwercetyny na drodze maskowania wewnątrz cząsteczki cyklodekstryny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top