Sorption features of corn and rice crisps
 
More details
Hide details
1
Department of Organization of Tourist and Hotel Services, Maritime Academy, ul. Morska 83, 81-225 Gdynia
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(1), 183-193
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to determine sorption features of extruded products on the example of plant food concentrates, rice and corn crisps. Measurements of sorption in disintegrated and non-disintegrated material were made with a static method on the basis of isotherms analysis, and with a dynamic method by determination of kinetics and rate of the vapour adsorption process of disintegrated products, in an environment with a water activity aw = 0.07, 0.55, 0.69, 0.75, 0.85, 0.98, within 24 h of measurement. Sorption isotherms were determined in the range of water activity of aw = 0.07-0.98. The monomolecular layer capacity Vm and corresponding water activity and adsorption specific surface area were calculated from the BET equation. Vapour adsorption isotherms of studied crisps corresponded with type II in the Brunauer classification, and differences observed in sorption of disintegrated and non-disintegrated material were probably a result of disintegration, causing development of surface in the studied products. Higher monolayer capacity and sorption specific surface area in the adsorption process were achieved in disintegrated products. Course of curves of vapour adsorption kinetics and rate was conditioned by the environment water activity and the initial water content in the studied products. Results of the Smirnow-Kołmogorow conformity test at the significance level of a = 0.05 showed that differences between the equilibrium water content calculated from the adsorption kinetics and the one achieved from vapour adsorption process were not statistically significant.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości sorpcyjne chrupek kukurydzianych i ryżowych
izotermy sorpcji, BET, powierzchnia właściwa, kinetyka i szybkość procesu sorpcji, chrupki
Celem pracy było określenie właściwości sorpcyjnych produktów ekstrudowanych na przykładzie koncentratów spożywczych pochodzenia roślinnego, chrupek ryżowych i kukurydzianych. Pomiaru zjawiska sorpcji, w materiale rozdrobnionym i nierozdrobnionym dokonano metodą statyczną na podstawie analizy izoterm. Metodą dynamiczną przez określenie kinetyki i szybkości procesu adsorpcji pary wodnej produktów nierozdrobnionych, w środowisku o aktywności wody aw = 0,07, 0,55, 0,69, 0,75, 0,85, 0,98, w ciągu 24 h pomiaru. Izotermy sorpcji wyznaczono w zakresie aktywności wody aw = 0,07-0,98. Pojemność warstwy monomolekularnej Vm i odpowiadającą jej aktywność wody oraz powierzchnię właściwą adsorpcji obliczono z równania BET. Do oceny zjawiska sorpcji, zawartość wody obliczono na podstawie kinetyki adsorpcji pary wodnej oraz wyznaczono z izoterm adsorpcji. Izotermy adsorpcji pary wodnej badanych chrupek odpowiadały typowi II, w klasyfikacji Brunauera, a stwierdzone różnice w sorpcji materiału rozdrobnionego i nierozdrobnionego były prawdopodobnie wynikiem rozdrabniania, powodującego rozwinięcie powierzchni badanych produktów. W procesie adsorpcji wyższą pojemność monowarstwy oraz powierzchnię właściwą sorpcji uzyskano, bowiem w produktach rozdrobnionych. Przebieg krzywych kinetyki i szybkości adsorpcji pary wodnej uwarunkowany był aktywnością wody środowiska oraz początkową zawartością wody w badanych produktach. Wyniki testu zgodności Smirnowa-Kołmogorowa przy poziomie istotności a = 0,05, wykazały że występujące różnice pomiędzy równowagową zawartością wody obliczoną z kinetyki adsorpcji a otrzymaną z izoterm adsorpcji pary wodnej nie były statystycznie istotne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top