Morphometric and performance changes in catchment of mesotrophic lake Piaseczno in 1839-1977 on a base of historical and current topographic cartographic materials
 
 
More details
Hide details
1
Department of General Ecology, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
Acta Agroph. 2008, 11(1), 195–201
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Changes of morphometric traits in lake Piaseczno are a resultant of climatic conditions, including atmospheric precipitations, as well as activities influencing the water balance within that region. Northern part of the lake, with a slight inclination of the lake bed, is the most vulnerable to transformations, because it is strongly susceptible to fluctuations of atmospheric supply and tensions of irrigation meliorations. Dynamic changes of Piaseczno shore line have an effect on all the morphometric elements, causing serious oscillation in their values. Changes in the catchment performance are mainly associated with practical management of its natural resources. The result is reducing the woodland and peat-bog along with increase of agrocenoses and recreational areas. Despite the extensive character of those transformations due to useless agricultural and permeable soils, agriculture and then recreation are considered as the general factors affecting the lymnological status of lake Piaseczno.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany w morfometrii i w użytkowaniu zlewni mezotroficznego jeziora Piaseczno w latach 1839-1977 na podstawie historycznych i współczesnych topograficznych materiałów kartograficznych
jezioro, morfometria, użytkowanie zlewni, materiały kartograficzne
Zmiany cech morfometrycznych jeziora Piaseczno są wypadkową warunków klimatycznych, w tym głównie opadów atmosferycznych oraz zabiegów wpływających na stosunki wodne tego rejonu. Najbardziej podatną na przeobrażenia jest północna część linii brzegowej o niewielkim nachyleniu misy jeziornej silnie reagująca na fluktuacje zasilania atmosferycznego i presję melioracji odwadniających. Dynamiczne zmiany przebiegu linii brzegowej Piaseczna wpływają na wszystkie pozostałe elementy morfometryczne jeziora decydując o niekiedy znacznych wahaniach ich wartości. Zmiany w sposobie użytkowania zlewni wiążą się głównie z praktycznym zagospodarowaniem jej zasobów naturalnych. Efektem tego jest zmniejszenie powierzchni leśnych i torfowisk, oraz zwiększenie areału agrocenoz i terenów rekreacyjnych. Mimo ekstensywnego charakteru tych przemian zdeterminowanych mało przydatnymi rolniczo przepuszczalnymi glebami, właśnie rolnictwo, a w późniejszym okresie rekreację, traktuje się jako zasadnicze czynniki wpły-wające na status limnologiczny jeziora Piaseczno.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125