Storage of frozen green pea and possibilities of its durability prognosis
 
 
More details
Hide details
1
Department of Hotel and Tourism Management, Maritime Academy, ul. Morska 83, 81-225 Gdynia
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(1), 175-182
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Celem podjętych badań było określenie możliwości wykorzystania matema-tycznego opisu zmian jakości zamrożonego groszku zielonego w prognozowaniu jego trwałości. Materiał badawczy przechowywano w temperaturze stałej –25°C i –18°C oraz w temperaturze zmiennej od –25°C do –18°C z 48 godzinnym cyklem zmiany. Na podstawie uzyskanych wyników badań przechowalniczych wyznaczono cechy krytyczne, za które uznano zawartość chlorofilu, zawartość witaminy C i ocenę organoleptyczną. Zmiany cech krytycznych badanych warzyw we wszystkich wariantach przechowalniczych opisano szeregiem krzywych o ustalonych równaniach. W wyniku przeprowadzenia analizy regresji funkcji i oceny jej dopasowania do danych empirycznych, większą uniwersalność do prognozowania trwałości zamrożonego groszku zielonego, stwierdzono dla modelu o postaci liniowej.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przechowywanie mrożonego groszku zielonego i możliwości prognozowania jego trwałości
cechy krytyczne, prognozowanie trwałości, zamrożony groszek zielony, zamrożone warzywa
The aim of undertaken research was to determine possibilities of usage of mathe-matical description of frozen green pea quality changes in its durability prognosis. The research material was stored at a constant temperature of –25°C and –18°C and at a temperature varying from –25°C to –18°C with a 48-hour change cycle. On the basis of achieved storing research results, critical features were specified, that is the chlorophyll content, vitamin C content and sensory evaluation. Changes of the critical features of the studied vegetable in all storing variants were described with series of curves with specified equations. As a result of performed regression analysis and determination of fitting to empirical data, increased universality for prognosis of frozen green pea durability was stated for a model with a linear form.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top