Some aspects of soil transects use in assessment of soil erosion
,
 
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Roztocze Research Station, Institute of Earth Sciences, Maria Curie-Skłodowska University, Al. Kraśnicka 2 c,d, 20-718 Lublin
 
2
Institute of Soil Science and Environmental Management, University of Agriculture, ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
3
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 401-407
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of erosion assessment based on analysis of soil transects carried at various spacing in a small loess catchment are presented. Average value of soil erosion calculated at various transect spacing was lower by 3.5% in comparison to the value calculated from spatial analysis (14.66 thousand of m3). Relatively good agreement was found up to transect spacing of 50 m. At transect spacing of 60 m, some of the transect combinations corresponded to relief interval of the same value and this was reflected in large variation of results. Studies showed that both transect spacing and transect localization affected erosion values. Transect spacing cannot correspond to distance between similar elements of relief.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena zastosowania przekrojów niwelacyjno-glebowych do badań nasilenia erozji gleb
Erozja gleb, zlewnia lessowa, przekroje niwelacyjno-glebowe
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń nasilenia erozji gleb na podstawie przekrojów niwelacyjno-glebowych, poprowadzonych w różnych wariantach rozstawu przez małą zlewnię lessową. Średnia wielkość erozji obliczona z przekrojów była niższa o około 3,5% od wielkości obliczonej z analizy przestrzennej (14,66 tys. m3). W badanej zlewni stosunkowo dokładną ocenę nasilenia erozji uzyskano przy rozstawie przekrojów do 50 m. Przy rozstawie 60 m, niektóre z kombinacji nałożyły się na 60-metrowy interwał rzeźby terenu, co spowodowało znaczny rozrzut wyników. Z przeprowadzonych analiz wynika, że na ocenę nasilenia erozji ma wpływ nie tylko odległość między przekrojami, ale również usytuowanie przekrojów względem najsilniej erodowanych form rzeźby. Odległości między przekrojami nie powinny więc nakładać się na odległości między identycznymi elementami rzeźby terenu, jak: garby, czy niecki.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top