Application of GPS-GIS technology for water erosion assessment on large areas
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Erosion and Soil Reclamation, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI 3, 71-442 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 393-400
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Intensive processes of erosion sometimes cause the appearance of very large numbers of rills and areas of deposition. In the early spring there is a real threat that these forms will be destroyed by agronomical practices. That is why there is a need to map the pattern of rills, and to determine their parameters in a very short time. Traditionally, representative sites are selected within a field, complicated measurements are taken manually, and then erosion estimations are made for larger areas, e.g. a small catchment. The authors suggested the application of the GPS-GIS method for rills and deluvial fans. The applied method of water erosion assessment solves several problems, normally encountered in traditional measures. The most important thing is that one can determine the rill pattern with a relatively high accuracy (error below 10%). Another advantage of the described method is the relatively short time of measurements, impossible to obtain with traditional methods. Moreover, a great facilitation of this method is documentation control directly in the field, with the help of a palmtop, and possibility of entering corrections, which could not be done at a later time . Based on the total register of sediments and rills pattern within the investigated field, one can obtain more reliable estimations for the whole catchment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie technologii GPS-GIS do rejestracji form erozyjnych na dużych obszarach
technika GPS-GIS, erozja wodna, wielkość zmywu, obszar morenowy
Intensywnie przebiegające procesy erozji wodnej powodują niekiedy bardzo obfite pojawienie się żłobin i osadów erozyjnych. Wczesną wiosną istnieje realna groźba zniszczenia śladów erozji przez zabiegi agrotechniczne. W krótkim czasie należy zatem odwzorować przebieg żłobin, określić ich parametry, a także zlokalizować stożki napływowe w przestrzeni i określić ich miąższość. Tradycyjnie, w obrębie danego pola wybiera się miejsca reprezentatywne, metodami manualnymi dokonuje się złożonych pomiarów, a następnie po obliczeniach szacuje rozmiar erozji na większych powierzchniach, na przykład – małej zlewni. Autorzy zaproponowali do rejestracji erozji na dużym polu płodozmianowym (145 ha) metodę GPS-GIS do odwzorowania przebiegu żłobin i zakreślenia powierzchni pola przykrytych osadami erozyjnymi (stożki deluwialne). Zastosowana metoda pomiarów erozji wodnej gleb rozwiązuje szereg problemów, z którymi spotykamy się przy tradycyjnie wykonanej inwentaryzacji. Przede wszystkim uzyskujemy przebieg żłobin na dużych obszarach ze stosunkowo wysoką dokładnością (błąd poniżej 10%). Kolejną zaletą opisywanej metody jest stosunkowo krótki czas wykonywania pomiarów terenowych niemożliwy do uzyskania przy tradycyjnym pomiarze. Dużym ułatwieniem przy stosowaniu opisywanej metody jest możliwość kontrolowania dokumentacji bezpośrednio w terenie na monitorze palmtopa i wykonywanie ewentualnych korekt, które później byłyby nie możliwe do wykonania. Na podstawie dokonanej całkowitej ewidencji żłobin i osadów w obrębie danego pola uzyskuje się bardziej wiarygodne szacunki dla całej zlewni.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top