The land use structure in eroded areas on the example of chosen microbasin of central part of the Opatówka river basin
 
 
More details
Hide details
1
Department for Land Reclamation and Agricultural Structures, University of Agriculture, ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 409-415
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an analysis of the use structure of agricultural soils in the aspect of the existing erosive threats, as well as the necessity of changes in spatial management of chosen agricultu-ral microbasin of the Opatówka river basin, with particular emphasis on increased afforestation. Primary examples of incorrect aspects of the structure of land use in the area under study include tillage down the slopes (even on slopes exceeding 15%) and the occurrence of fallow lands – waste lands. Top priority changes that should be introduced include the change of the direction of tillage from down-slope to across the slope along sloping and the exclusion from agricultural use and destination for afforestation of soils localized on slopes with inclinations over 15%. Afforestation should also be applied on existing fallow lands and waste lands in the basin under study.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Struktura użytkowania gruntów w terenach erodowanych na przykładzie wybranej mikrozlewni środkowej części zlewni Opatówki
użytkowanie gruntów, ochrona przed erozją, zalesienia
W pracy poddano analizie strukturę użytkowania gruntów rolniczych wybranej mikrozlewni zlewni Opatówki, pod kątem istniejących zagrożeń erozyjnych, oraz konieczności wprowadzenia zmian w przestrzennym urządzeniu zlewni ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia lesistości. Nieprawidłowościami występującymi w strukturze użytkowania na badanym terenie są przede wszystkim: wzdłużstokowa uprawa (nawet stoków o nachyleniach przekraczających 15%), występowanie odłogów-nieużytków. Do zmian, jakie należy wprowadzić w pierwszej kolejności należą: zamiana kierunku wykonywania zabiegów uprawowych na poprzecznostokowy oraz wyłączenie z użytkowania rolniczego i przeznaczenie pod zalesienie gruntów zlokalizowanych na stokach o nachyleniach powyżej 15%. Poza wymienionymi, powierzchnie do zalesień stanowią również występujące w zlewni odłogi-nieużytki.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top