Modelling water erosion in the monsoonal climate of the most extreme rainfalls in the world (Umiew catchment, Meghalaya Hills, India)
 
 
More details
Hide details
1
Department of Geomorphology and Hydrology of Mountains and Uplands Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences ul. św. Jana 22, 31-018 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 121-128
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study area is the Umiew catchment covering 500 km2 in the area with the highest rainfalls in the world, reaching 12000 mm annually. The RMMF (Revised Morgan-Morgan-Finney) model is used in a GIS environment to assess soil loss. Annual soil erosion predicted by the model is moderate and ranges from 0 to 145 Mg ha-1 yr-1. The results show that soil loss rates are the lowest in the valley bottoms under rice cultivation – below 1 Mg ha-1 yr-1. The highest erosion rates are under potato cultivation on short and steep slopes with inclination up to 40o. The erosion rate of 5 Mg ha-1 yr-1 was estimated as upper limit of average annual soil loss under dense subtropical forest in the area of the highest rainfalls.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowanie erozji wodnej w klimacie monsunowym o najwyższych na świecie opadach (zlewnia Umiew, Wyżyna Meghalaya, Indie)
Erozja gleb, modele erozyjne, Indie
Erozja wodna jest głównym czynnikiem degradacji gleb na Wyżynie Meghalaya. Badania prowadzono w zlewni Umiew o powierzchni 500 km2, obszarze o najwyższych na świecie opadach sięgających średnio 12000 mm rocznie. Do oceny wielkości erozji zastosowano empiryczny model erozji RMMF (Revised Morgan-Morgan-Finney). Analizy przestrzenne wykonano w systemie GIS. Prognozowane przez model średnie roczne wartości erozji są umiarkowanie wysokie i zawierają się w przedziale 0-145 Mg×ha-1×rok-1. Dna dolin są dobrze zabezpieczone przed erozją – poniżej 1 Mg×ha-1×rok-1. Wysokie wartości erozji na polach roślin okopowych do 145 Mg×ha-1×rok-1 (średnio 60 Mg×ha-1×rok-1) wynikają z intensywnej gospodarki rolnej na krótkich ale stromych stokach o nachyleniach sięgających 40o. Wielkość erozji 5 Mg×ha-1×rok-1 można sza-cunkowo przyjąć za górną granicę naturalnej składowej erozji w gęstym lesie subtropikalnym w strefie ekstremalnych opadów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top