Soil enzimes activity of amonification process in the soil with the addition of organic nitrogen
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 23-32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research was to determine the enzymes activity in soil samples after the addition of organic nitrogen substances. The experiment was carried out on an Orthic Luvisol. The following substances were introduced to the soil: Lupine residues, hyphae residues and Bactosoytone. The activity of deaminase, asparaginase and urease was determined in the soil samples. The highest activity of asparaginase was observed during the experiment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność enzymów w procesie amonifikacji w glebie z dodatkiem azotowych substancji organicznych
aktywność enzymów glebowych, asparaginaza, ureaza, dezaminaza, azotowe substancje organiczne
Celem badań było wykazanie wpływu organicznych substancji azotowych na aktywność enzymów biorących udział w mineralizacji substratów azotu organicznego. Gleba użyta w badaniach oznaczona była jako brunatnoziemna, typu gleby płowej (Orthic Luvisol) wytworzonej z utworów pyłowych. Do gleby wprowadzano następujące substancje organiczne: resztki łubinu, grzybnię pofermentacyjną, hydrolizat sojowy. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że aktywność asparaginazy była najwyższa w porównaniu z innymi badanymi enzymami przedstawionymi w doświadczeniu. Wszystkie dodane substancje organiczne działały stymulująco na aktywność tego enzymu. Aktywność ureazy stymulowana była przez cały okres doświadczenia dodatkiem hydrolizatu sojowego do gleby. Natomiast pod wpływem dodania resztek łubinu i grzybni obserwowano stymulację aktywności ureazy tylko w ciągu pierwszych pięciu dni doświadczenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top