RESEARCH PAPER
Transformations of nitrogenous organic matter in sulfated lessive soil amended with sew age sludge
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Microbiology, Academy of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-04
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 191-200
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiment was set on lessive soil developed from heavy loamy sand. The aim of study was to evaluate the effect of 500 kg S·ha-1 year-1 dose on proteolytical and urolytical activities, as well as intensification of amonification and nitrification processes. Soil was amended with sewage sludge (20 t ha-1 year-1) before acidic rainfall dose application. Sulphating stimulated the proteolytical and urolytical activity and nitrification process. The proteolytical activity of soil amended with sewage sludge was the highest and it significantly differed from other experimental objects. The intensification of amonification process of lessive soil did not show differences between objects studied.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania nad przemianami azotu w glebie płowej zanieczyszczonej siarką i wzbogaconej osadem ścieków komunalnych
kwaśny opad, proteaza, ureaza, nitryfikacja, amonifikacja
Celem przeprowadzonych badań w doświadczeniu modelowym na glebie płowej wytworzonej z piasku gliniastego mocnego było poznanie wpływu dawki 500 kg S·ha-1·r-1 na aktywność proteolityczną, urolityczną, nasilenie amonifikacji i nitryfikacji. Przed wprowadzeniem dawki symulowanego kwaśnego opadu glebę wzbogacono osadem ścieków komunalnych (20 t· ha-1·r-1). Zasiarczenie wpłynęło stymulująco na aktywność proteolityczną, uroi i tyczną oraz nitryfikacyjną gleby. Aktywność proteolityczna gleby zasiarczonej i wzbogaconej osadem ścieków komunalnych była najwyższa i istotnie różniąca się od pozostałych obiektów doświadczalnych. Nasilenie procesu amonifikacji w glebie płowej nie wykazało różnic między badanymi obiektami doświadczalnymi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top