Comparison of different methods of water storage determination in peat-moorsh soil profile used as a meadow
 
More details
Hide details
1
Department of Environmental Improvement, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 11-21
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Three methods for the determination of water storage in 1 m deep peat-moorsh (MtIIbc) soil from Kuwasy, located in the Biebrza River Valley, were compared. The empirical equations for determination of water storage using measurements of groundwater level changes (method 1) and measurements of vertical changes of soil surface elevation (method 2) were used. Soil water storage in 1 m soil layer was also determined from direct field measurements of soil water content using TDR (method 3). The results of soil water storage obtained using method 1 were generally higher than the values determined using TDR (method 3), and the values of water storage calculated using method 2 showed slightly lower values in comparison with method 3. The values of water storage determined using direct field measurements of water content were characterised by the highest variability in comparison with the other two considered methods.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie różnych sposobów określania zapasów wody w glebie torfowo-murszowej użytkowanej łąkowo
zapas wody, gleba torfowo-murszowa, ruchy pionowe powierzchni
W pracy porównano trzy sposoby określania zapasów wody w 1-metrowej warstwie gleby torfowo-murszowej (MtIIbc) z obiektu Kuwasy. W analizie wykorzystano równania empiryczne do określania wielkości zapasów wody w oparciu: o pomiary położenia zwierciadła wody gruntowej (metoda 1) oraz pomiary zmian ruchów pionowych położenia powierzchni gleby (metoda 2). Do obliczenia zapasów wody wykorzystano również wyniki pomiarów uwilgotnienia gleby metodą TDR (metoda reflektometrii w domenie czasu, metoda 3). Wartości zapasów wody otrzymane przy wykorzystaniu metody 1 były generalnie wyższe od wartości zapasów wody obliczonych przy wykorzystaniu metody TDR, natomiast obliczone wartości zapasów wody przy zastosowaniu metody 2 wykazywały niższe wartości w porównaniu z metodą 3. Określone na podstawie bezpośrednich pomiarów uwilgotnienia metodą TDR wartości zapasów charakteryzowały się największą zmiennością w porównaniu z pozostałymi dwoma metodami.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top