RESEARCH PAPER
Protease and urease activity in the light soil, fertilised with the sew age sediment
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-02-27
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 41-47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In a field experiment, the accumulative level of a brown acid soil (Dystric Cambisols) formed of slightly clayey sand, the sewage sediment was introduced in the following doses of dry mass: 30; 75; 150; 300 and 600 Mg·ha–1. The control object was the soil with no organic fertiliser. The purpose of this paper was to estimate the reaction of various doses o f the sewage sediment on protease and urease activity in the light soil, not fertilised during the last six years. An essential increase in the protease and urease activity in comparison to the activity of these enzymes in the soil of the control object was confirmed in presence of the higher doses of sewage sediment (300 and 600 Mg·ha–1). This stimulation was in fact accompanied with the higher content of organic carbon, nitrogen (total N) and the mineral forms of nitrogen (N-NH4+and N-NO3) in the soil. The results we obtained have shown there is a possibility to use the sewage sediments in order to better the fertility of light soils.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność proteazy i ureazy w glebie lekkiej użyźnionej osadem ściekowym
gleba lekka, osad ściekowy, aktywność enzymatyczna
W doświadczeniu polowym do poziomu akumulacyjnego gleby brunatnej kwaśnej (Dystric Cambisols) wytworzonej z piasku słabo gliniastego wprowadzono osad ściekowy w następujących dawkach suchej masy: 30, 75, 150, 300 i 600 Mg·ha–1. Obiekt kontrolny stanowiła gleba bez nawożenia organicznego. Celem niniejszej pracy była ocena oddziaływania różnych dawek osadu ściekowego na aktywność proteazy i ureazy w glebie lekkiej po upływie sześciu lat od zastosowanego nawożenia. Istotny wzrost aktywności proteazy i ureazy, w porównaniu z aktywnością tych enzymów w glebie obiektu kontrolnego, stwierdzono w obecności wyższych dawek osadu ściekowego (300 i 600 Mg·ha–1). Stymulacji tej towarzyszyła istotnie większa zawartość C organicznego, azotu ogółem i mineralnych form azotu (N-NH4+ i N-NO3) w glebie. Przedstawione wyniki wskazują na możliwość wykorzystywania badanego osadu ściekowego w zabiegach poprawy żyzności gleb lekkich.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top