Selection of winter oilseed rape mutants (Brassica napus L.) with reduced content of antinutritional compounds by the use of near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS)
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań e-mail: jole@igr.poznan.pl
 
2
Department of Genetics and Plant Breeding, University of Agriculture ul. Wojska Polskiego 71c, 60-112 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 711-717
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Growing interest in rapeseed is connected with big possibilities of its use both for industrial and consumption purposes. The quality of rapeseed oil and meal depends on e.g. on the content of antinutritional compounds in the seeds (for example glucosinolates, sinapine, phytic acid). One of the most effective methods for increasing the variability of traits affecting the quality of rapeseed products is mutagenesis. The winter oilseed rape seeds of initial forms (line DH-0120) and M5 generation were collected from 4000 M5 plants after self-pollination. These seeds were analysed for glucosinolate, sinapine and phytic acid content by the use of NIRS method. Because of lower amount of seeds which can be obtained from self-pollinated plants compared to cross-pollinated ones, two NIRS methods were used, i.e. with (additional ring) and without adapter. Mutants showed great increase of variability of analysed traits. For glucosinolates content the values ranged from 3.1 to 80.0 M g-1, sinapine 4.7-11.8 mg g-1 and phytic acid 11.4-16.1 mg g-1. Two methods of analyses of several line DH-120 initial forms showed differences between the results obtained by NIRS with adapter compared to the results obtained by NIRS without adapter (e.g. for glucosinolates the results were 8.0 M g-1 and 11.0 M g-1, respectively). Similar analyses were made with several seed mutant samples and they also showed differences between the data obtained from these two NIRS methods.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
SELEKCJA MUTANTÓW RZEPAKU OZIMEGO (BRASSICA NAPUS L.) O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW ANTYŻYWIENIOWYCH PRZY UDZIALE SPEKTROMETRII ODBICIOWEJ W BLISKIEJ PODCZERWIENI (NIRS)
rzepak, mutanty, glukozynolany, sinapina, kwas fitynowy, NIRS
Wzrost zainteresowania rzepakiem związany jest z dużymi możliwościami jego wykorzystania tak do celów przemysłowych jak i konsumpcyjnych. Jakość oleju oraz śruty rzepakowej związana jest między innymi z zawartością składników antyżywieniowych w nasionach takich jak np. glukozynolany, sinapina, kwas fitynowy. Jednym ze sposobów zwiększenia zakresu zmienności cech decydujących o jakości produktów otrzymywanych z nasion rzepaku jest mutageneza. Nasiona form wyjściowych (linia DH-0120) oraz pokolenia M5 rzepaku ozimego, które posłużyły do analiz pochodziły z samozapylenia 4000 pojedynków. Analizowano je pod kątem zawartości glukozynolanów, sinapiny oraz kwasu fitynowego przy pomocy nieniszczącej metody NIRS. Ze względu na różną ilość nasion zebranych z poszczególnych pojedynków analizy wykonywano na dwa sposoby tj. z adapterem (dodatkowym pierścieniem) jak i bez adaptera. Stwierdzono wyraźne zwiększenie zakresu zmienności badanych cech u mutantów, których wartości kształtowały się dla: glukozynolanów od 3,1 do 80,0 M g-1, sinapiny 4,7-11,8 mg g-1 oraz kwasu fitynowego 11,4-16,1 mg g-1. Analizy kilkunastu form wyjściowych linii DH-0120 przy zastosowaniu dwóch metod wykazały różnice dla wybranych parametrów (np. zawartość glukozynolanów oznaczona z adapterem wynosiła 11,0 M g-1, a bez adaptera uzyskała wartość 8,0 M g-1). Takie badania wykonano również na kilkudziesięciu próbkach nasion mutantów stwierdzając podobne zależności przy zastosowaniu obu metod.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top