RESEARCH PAPER
Possibilities of using of near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS) for analyzes of quantitative and qualitative traits in seeds of winter oilseed rape (Brassica napus L.)
 
More details
Hide details
1
Instytut Genetyki Roślin PAN, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
 
2
Institut für Pf1anzenbau und Pf1anzenzüchtung, Geor-August-Universität Von-Siebold-Str. 8, D-37075 Göttingen, Germany
 
 
Publication date: 2021-12-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (83), 155-162
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of presented paper was to evaluate the possibility of using near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS) as a rapid and non-destructive method to estimate the fatty acid, sinapine, glucosinolates and phytic acid content in intact seeds of oilseed rape. Generally, 6552 mutants of M generation of winter oil seed rape using NIR spectroscopy were analysed. The content of oil varied from 23.1 to 54.6%, protein from 15.1-32.0%, glucosinolates from 0.2-140.6 μM g-1, sinapine from 0,36-1,71%, and phytic acid from 9.9-14.4%. The variability of investigated traits was much higher in mutants compare to the control line DH-0120. In a few chosen mutants the additional analyses with applying HPLC and GLC were done. The aim of these analyses was to evaluate the credibility of results obtained by using NIRS method. In investigated seeds the highest diversity has been found in the fatty acids composition.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości wykorzystania spektrometrii odbiciowej w bliskiej podczerwieni (NIRS) dla analiz cech jakościowych i ilościowych nasion rzepaku ozimego (Brassica napus L.)
NIRS, rzepak, sinapina, glukozynolany, kwasy tłuszczowe
W prezentowanej pracy przy użyciu metody NIRS analizowano 6552 mutanty pokolenia M4 Zawartość oleju wahała się od 23,1 do 54,6%, białka od 15,1-32,0%, glukozynolanów od 0,2-140,6 μM·g-1, sinapiny od 0,36-1,71%, a kwasu fitynowego od 9,9-14,4%. Generalnie stwierdzono wyraźne zwiększenie zmienności badanych cech u mutantów w porównaniu do linii wyjściowej DH-0120. U kilku wybranych mutantów wykonano dodatkowo analizy metodą HPLC i GLC celem oszacowania wiarygodności wyników otrzymanych przy zastosowaniu metody NIRS. W badanych nasionach największe, kilkunastoprocentowe zróżnicowanie stwierdzono w spektrum kwasów tłuszczowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top