RESEARCH PAPER
A method of the assessment of quality changes of agricultural materials at using of transition tables
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego P AN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Publication date: 2021-06-21
 
 
Acta Agroph. 2003, (94), 3-145
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rape is a plant with very high nutritional and fertilizing demands. It requires sowing on time, the optimum soil pH, careful cultivation and full chemical protection. The resulting relatively high cost of the seeds production does not allow for an increase of this plant's cultivation area. A drop in rape's cultivation cost per piece may be achieved, among others, by the use of waste lime containing sulphur and sewage sludge sediments serving as a source of organic substance as well as of many indispensable nutrients. The drop of this cost also requires an application of integrate cultivation and organizational changes by the use and adaptation of a local base during the purchasing, drying and storage of the seeds. Due to this action it will be possible to increase rape cultivation area and use a significant part of the raw material in industrial production, among others in the production of an energy carrier for the driving of compression-ignition engines. Biofuels production should be encouraged by suitable legal and financial regulations, development of technologies, organization of production and sales, including waste materials. The evaluation of the need for the production of energy carriers from plant raw materials should consider not only the immediate effects but also side effects of economic, social and ecological nature. Moreover it is especially significant to look for, verify in practice and endorse the solutions that improve both the production efficiency and biofuels quality as this is the only way to ensure their competitiveness in relation to traditional fuels . That is why an optimization of rape biofuel production system should be aimed at, taking into consideration the protection of environment and the principles of the engineering of agricultural processes. In the soil and climactic conditions of our country rape is a really significant raw material suitable for the processing into industrial articles, including an energy carrier for the driving of compression-ignition engines. A chance for the realization of biofuels production is a drop in cultivation technology financial requirements at rape seeds production, organizational changes through the use and adaptation of a local base as well as development of better technological solutions during the purchasing, drying and storage. Considering the above-mentioned issues the conclusion is that an increase of rape production to balance the demand for the raw material both for fuel and food purposes may be possible only via the maximum reduction of its production cost. This action should involve all the production stages from the sowing to the processing.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda oceny zmian jakości materiałów rolniczych przy zastosowaniu tablic przejścia
zmiany jakości, tablica przejścia, metody optymalizacyjne, pęknięcia bielma, odporność, agregaty glebowe, trwałość
W pracy przedstawiono metodę oceny zmian jakości próbki materiału rolniczego, której elementy są wyróżnialne i podlegają ustalonej klasyfikacji. Analizowane zmiany pod względem badanej cechy jakości mogą mieć zarówno charakter jedno- jak i dwukierunkowy. Oznacza to, że można oczekiwać zarówno spadku, jak i wzrostu wartości cechy. Dopuszczalny jest również brak zmian u części elementów próby i jest on zwykle przedmiotem szczególnego zainteresowania. Do zapisu zmian jakości próby zastosowano tzw. tablicę przejścia. Jest to zmodyfikowana postać macierzy przejścia, stosowanej w teorii procesów i w metodach operacyjnych. Elementami tablicy przejścia są częstości (prawdopodobieństwa empiryczne) przejścia elementów próbki z jednych klas jakości do innych lub pozostania w tej samej klasie. Jako miarę zmian jakości testowanej próbki materiału zaproponowano wskaźnik będący liniową funkcją częstości tablicy przejścia. Ich współczynnikami są odpowiednio skonstruowane wagi. Dzięki temu zapewniona jest addytywność tej miary. W pracy zaproponowano układ wag dwójkowych, których wykładniki niosą informację o liczbie klas o jaką przeszły elementy próby w przyjętej klasyfikacji. Wykorzystując metody optymalizacyjne (algorytm simpleks programowania liniowego- dla zmian jedno i dwu kierunkowych lub własny algorytm- dla zmian jednokierunkowych), znaleziono przedział, w zakresie którego może zmieniać się wartość wskaźnika zmian jakości. Ponadto zaproponowano parę innych wskaźników, które charakteryzują zmiany jakości próbki materiału. Zaproponowaną metodę zilustrowano na dwóch przykładach. Pierwszy z nich dotyczy oceny zmian odporności próbki ziaren pszenicy na pęknięcia wewnętrzne ich bielma w procesie suszenia (zmiany jednokierunkowe). Stan pęknięć wykrywano metodą rentgenowską, a oceny pęknięć dokonywano półautomatycznie, przy pomocy odpowiedniego programu. Drugi przykład dotyczy oceny trwałości agregatów wybranych próbek glebowych pod wpływem wody. Wodoodporność agregatów glebowych określano czterema metodami analitycznymi: deszczowania, 1 i 10 cykli nawilżania-osuszania oraz przesiewania w wodzie. W pierwszej części przykładu oceniono trwałość agregatów przy założeniu, ze mogą one ulegać rozpadowi lub nie zmieniać swych średnic. Druga część jest próbą zastosowania proponowanej metody do modelu, w którym możliwe są zmiany agregacji w dwu kierunkach, tzn. zarówno rozpad jak i sklejanie się agregatów. Proponowana metoda może mieć znacznie szersze zastosowania, wykraczające poza zakres agrofizyki.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top