RESEARCH PAPER
Technological and economic conditions for the production of rapeseed biofuels
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
2
Katedra Energetyki i Pojazdów, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
 
3
Katedra Chemii, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
4
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Publication date: 2021-06-21
 
 
Acta Agroph. 2003, (99), 3-153
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rape is a plant with very high nutritional and fertilizing demands. It requires sowing on time, the optimum soil pH, careful cultivation and full chemical protection. The resulting relatively high cost of the seeds production does not allow for an increase of this plant's cultivation area. A drop in rape's cultivation cost per piece may be achieved, among others, by the use of waste lime containing sulphur and sewage sludge sediments serving as a source of organic substance as well as of many indispensable nutrients. The drop of this cost also requires an application of integrate cultivation and organizational changes by the use and adaptation of a local base during the purchasing, drying and storage of the seeds. Due to this action it will be possible to increase rape cultivation area and use a significant part of the raw material in industrial production, among others in the production of an energy carrier for the driving of compression-ignition engines. Biofuels production should be encouraged by suitable legal and financial regulations, development of technologies, organization of production and sales, including waste materials. The evaluation of the need for the production of energy carriers from plant raw materials should consider not only the immediate effects but also side effects of economic, social and ecological nature. Moreover it is especially significant to look for, verify in practice and endorse the solutions that improve both the production efficiency and biofuels quality as this is the only way to ensure their competitiveness in relation to traditional fuels . That is why an optimization of rape biofuel production system should be aimed at, taking into consideration the protection of environment and the principles of the engineering of agricultural processes. In the soil and climactic conditions of our country rape is a really significant raw material suitable for the processing into industrial articles, including an energy carrier for the driving of compression-ignition engines. A chance for the realization of biofuels production is a drop in cultivation technology financial requirements at rape seeds production, organizational changes through the use and adaptation of a local base as well as development of better technological solutions during the purchasing, drying and storage. Considering the above-mentioned issues the conclusion is that an increase of rape production to balance the demand for the raw material both for fuel and food purposes may be possible only via the maximum reduction of its production cost. This action should involve all the production stages from the sowing to the processing.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Technologiczne l ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliw z rzepaku
rzepak, uprawa, biodiesel, ekonomia
Rzepak jest rośliną o bardzo wysokich wymaganiach pokarmowych i nawozowych. Wymaga on terminowego siewu, optymalnego odczynu gleby i starannej jej uprawy oraz pełnej ochrony chemicznej. W efekcie koszty wytwarzania nasion są stosunkowo wysokie, co jest główną przeszkodą w zwiększeniu powierzchni uprawy tej rośliny. Zmniejszenie kosztów jednostkowych uprawy rzepaku można uzyskać m.in. poprzez zastosowanie wapna odpadowego zawierającego siarkę oraz osadów ściekowych będących źródłem substancji organicznej i wielu niezbędnych składników pokarmowych. Obniżenie tych kosztów wymaga także zastosowania kompleksowej uprawy oraz zmian organizacyjnych przez wykorzystanie i adaptację lokalnej bazy podczas skupu, suszenia i przechowywania nasion. W efekcie tych działań można będzie zwiększyć areał uprawy rzepaku i znaczną część surowca przeznaczyć na produkty przemysłowe w tym na nośnik energii do napędu silników wysokoprężnych. Rozwojowi produkcji biopaliw powinny służyć odpowiednie regulacje prawno-finansowe, dopracowanie technologii, organizacji produkcji oraz zbytu w tym również produktów ubocznych. W ocenie zasadności produkcji nośników energii z surowców pochodzenia roślinnego , należy brać pod uwagę nie tylko efekty bezpośrednie, ale i skutki natury gospodarczej, społecznej i ekologicznej. Ponadto niezwykle istotnym jest poszukiwanie, weryfikowanie w warunkach praktycznych i wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność produkcji, jak i jakości biopaliw, gdyż jest to jedyna droga dla zapewnienia ich konkurencyjności w stosunku do paliw tradycyjnych. Z tych powodów należy dążyć do optymalizacji systemu wytwarzania biopaliwa z rzepaku, z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz zasad inżynierii procesów rolniczych. W warunkach glebowo-klimatycznych naszego kraju, rzepak ma realne znaczenie jako surowiec nadający się do przetwarzania na produkty przemysłowe, w tym na nośnik energii do napędu silników wysokoprężnych. Szansą na realizację produkcji biopaliwa jest zmniejszenie nakładów na agrotechnikę przy produkcji i nasion rzepaku, zmiany organizacyjne przez wykorzystanie i adaptację lokalnej bazy, jak również doskonalenie rozwiązań technologicznych podczas skupu, suszenia i przechowywania. Mając na uwadze powyższe realia należy sądzić, że wzrost produkcji rzepaku, który zrównoważy zapotrzebowanie na surowiec niezbędny dla celów paliwowych, jak i spożywczych może być możliwy jedynie poprzez maksymalne ograniczenie kosztów jego produkcji. Działania te powinny obejmować wszystkie elementy produkcji od zasiewu do przerobu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top