Some selected physical properties of rapeseeds var. Sponsor
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Engineering, University of Warmia and Mazury, ul. M. Oczapowskiego 11, 10-736 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(97 - 3), 461-468
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents some selected results of the physical rapeseed properties. The characteristics examined together with rapeseed dimensions determine construction of the processing de-hulling equipment. Examinations were preceded by the determining of rapeseed geometric dimensions and strength characteristics, i.e. hardness and coefficients of static friction and restitution. The experimental material was rapeseeds var. Sponsor with humidity of 6.5% to 8.5%. Humidity was determined further to Polish Standard PN-EN ISO 665:1999. The removal of rapeseed coat makes elimination of harmful chemical compounds possible.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane właściwości fizyczne nasion rzepaku odmiany Sponsor
nasiono rzepaku, właściwości fizyczne, usuwanie okrywy owocowo-nasiennej, zdjęcia mikroskopowe
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań właściwości fizycznych nasion rzepaku. Badane właściwości fizyczne oraz wymiary nasion mają wpływ na proces konstruowania urządzeń przeznaczonych do usuwania okrywy owocowo-nasiennej. Opracowanie projektu wymagało przeprowadzenia badań wielkości geometrycznych nasion rzepaku i określenie właściwości wytrzymałościowych takich, jak: twardość nasion, współczynnik tarcia statycznego, współczynnik restytucji. Materiałem do badań były nasiona rzepaku odmiany Sponsor o wilgotności od 6,5% do 8,5%. Wilgotność nasion określano według PN-EN ISO 665:1999. Usunięcie okrywy owocowo-nasiennej pozwala wyeliminować szkodliwe związki w niej zawarte.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top