Amino-acid composition of proteins in narrow-leaf lupine in relation to variety type and sowing date
 
More details
Hide details
1
Department of Animal Nutrition and Food, West Pomeranian University of Technology, ul. Doktora ul. Judyma 2, 71-460 Szczecin
 
2
Institute of Fertilisation and Soil Science, National Research Institute ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
3
Institute of Agrophysics PAS, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 115-123
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the presented studies was to evaluate the effect of cultivar and various sowing dates on the quantity and quality of protein in the seeds of narrow-leaf lupine. We used seeds obtained from plot experiments carried out during 2005. The experiment was carried out in a split-plot / split-block design. The primary treatment was represented by cultivars of thermo-neutral and non-thermoneutral lupine, while sowing dates (I – very early; II – two weeks following the first date; III – four weeks following the first date) were the secondary treatments. Using a near-infrared spectrometer, we measured the content of total protein and its amino-acid composition in lupine seed. The results were processed statistically by means of two-factorial ANOVA (cultivar x sowing date). Significant (P ≤ 0.01 or P ≤ 0.05) differences were found between the cultivars in total protein content and protein amino-acid composition (in g•100 g-1 of protein). Moreover, a significant (P ≤ 0.05) effect of sowing date on total protein content in dry matter of the seeds was found.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość wybranych aminokwasów egzogennych w białku nasion łubinu wąskolistnego w zależności od typu odmiany i terminu siewu
łubin wąskolistny, odmiany, termin siewu, skład aminokwasowy
Celem podjętych badań było określenie wpływu odmiany oraz różnych terminów siewu na ilość i jakość białka nasion łubinu wąskolistnego. W badaniach użyto nasiona pochodzące z doświadczeń polowych z roku 2005. Doświadczenie założono metodą równoważnych podbloków. Czynnikiem pierwszego rzędu były odmiany łubinu wąskolistnego termoneutralne oraz nietermoneutralne, a czynnikiem drugiego rzędu terminy siewu: I – bardzo wczesny, II – dwa tygodnie po pierwszym terminie i III - cztery tygodnie po pierwszym terminie. Za pomocą spektrometru bliskiej podczerwieni oznaczono zawartość białka ogólnego i skład aminokwasowy nasion łubinów. Wyniki opracowano statystycznie z wykorzystaniem analizy wariancji w układzie dwuczynnikowym (odmiana x termin siewu). Stwierdzono istotne różnice (P≤0,01 lub P≤0,05) pomiędzy odmianami w zawartości białka ogólnego oraz składu aminokwasowego (g•100g-1 białka), jak również istotny (P≤0,05) wpływ terminu siewu na ilość białka ogólnego w suchej masie nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top